Ngày gửi: 3/24/2013 8:24:00 AM

Kế hoạch học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XI  ĐẢNG BỘ KHỐI CCQ TỈNH ĐỒNG THÁP

ĐẢNG ỦY CƠ SỞ TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP

*

Số 32-KH/ĐU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cao Lãnh, ngày 11 tháng 03 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BCHTW ĐẢNG KHÓA XI

 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/ĐKU ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Đồng tháp về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo Đảng đối với công tác bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020; căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường, Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp thông báo kế hoạch học tập và quán triệt Nghi quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XI, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

a. Mục đích

            Giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững nội dung cơ bản của các Kết luận, Nghị quyết của Đảng, từ đó tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động; vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển về mọi mặt.

b. Yêu cầu

            Mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Kết luận, Nghị quyết nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác hiện nay;

            Tự giác trong học tập, tham gia học tập đầy đủ, đúng giờ.

2. Nội dung học tập, quán triệt

            - Tình hình KT – XH năm 2012 và dự báo bối cảnh, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013;

            - Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại;

            - Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;

            -  Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

            -  Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

            - Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020;

            - Chương trình hành động của Tỉnh ủy Đồng Tháp thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu và Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị.

3. Đối tượng

            Toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng (cả sinh viên hệ chính quy) đang công tác và học tập Trường Đại học Đồng Tháp. Trừ những đồng chí đã học tại các lớp do đảng ủy cấp trên tổ chức.

4. Thời gian

a. Đối với cán bộ, giảng viên (học vào Thứ bảy ngày 23/03/2003)

- Cán bộ, giảng viên là đảng viên

+  Học buổi sáng, bắt đầu từ 7h30’

+ Địa điểm: Giảng đường 1

- Cán bộ,  giảng viên  chưa là đảng viên

+ Học buổi chiều, bắt từ 13h30’

+ Địa điểm: Giảng đường 1

b. Đối với sinh viên (học ngày Chủ nhật 24/03/2013)

- Sinh viên là đảng viên

+ Học buổi sáng, bắt đầu từ 7h30’

+ Địa điểm: Giảng đường 1

- Sinh viên chưa là đảng viên (cán bộ lớp, cán bộ đoàn các lớp hệ chính quy)

+ Học buổi chiều, bắt từ 13h30’.

+ Địa điểm: Giảng đường 1

5. Tài liệu học tập

            Đảng viên mỗi người 01 cuốn (các chi bộ nhận tài liệu tại Văn phòng Đảng ủy). Đảng viên học xong cho quần chúng của chi bộ mình mượn sách để học các lớp tiếp theo.

6. Báo cáo viên

- Các lớp dành cho cán bộ, giảng viên: báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp.

- Các lớp dành cho sinh viên: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Nhà trường đảm nhiệm.

7. Tổ chức thực hiện

            - Các chi bộ phối hợp với các đơn vị thuộc chi bộ quản lý có trách nhiệm lập danh sách đảng viên của chi bộ mình và quần chúng là CBGV của đơn vị gửi về Văn phòng Đảng ủy theo địa chỉ mail: thulieudhdt@gmail.com trước ngày 20/03/2013; thông báo, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập đầy đủ, đúng giờ;

            - Công đoàn có trách nhiệm đôn đốc cán bộ, giảng viên tham gia đầy đủ đúng giờ;

            - Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên có trách nhiệm phối hợp với các khoa lập danh sách sinh viên chưa là đảng viên (cán bộ lớp, cán bộ đoàn các lớp hệ chính quy) tham gia học tập gửi về Văn phòng Đảng ủy theo địa chỉ mail: thulieudhdt@gmail.com trước ngày 20/03/2013; cử cán bộ quản lý sinh viên theo dõi, đôn đốc việc học tập của sinh viên.

            - Văn phòng Đảng ủy tham mưu cho Đảng ủy thành lập Ban Tổ chức lớp học; phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy mời báo cáo viên (nếu có); chuẩn bị tài liệu, kinh phí cho việc học tập; liên hệ mượn giảng đường.

            - Phòng Công nghệ - Thiết bị chuẩn bị âm thanh, ánh sáng phục vụ học tập.

            Trên đây là kế hoạch học tập và quán triệt Nghi quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XI của Đảng ủy Cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp. Đề nghị các chi bộ phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt theo kế hoạch này./.

 

                                                                                               T/M ĐẢNG ỦY

Nơi nhận:                                                                                        PHÓ BÍ THƯ

- Các Chi bộ, Các đơn vị (để thực hiện);

- Đảng ủy Khối CCQ tỉnh (để báo cáo);

- Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV (để phối hợp);

- Lưu: VPĐU.                                                                                                     (đã kí)

 

 

                                                                                                        Phạm Minh Giản