Ngày gửi: 2/28/2013 4:02:00 PM

Trích biên bản họp Đảng ủy xét kết nạp Đảng và công nhận đảng viên chính thức tháng 02/2013  ĐẢNG BỘ KHỐI CCQ T.ĐỒNG THÁP       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ĐẢNG ỦY CƠ SỞ T.ĐH ĐỒNG THÁP         Cao Lãnh, ngày 26 tháng 02 năm 2013

                               *                                                                                                                                                                                                                                                

TRÍCH BIÊN BẢN

V/v họp Đảng ủy tháng 02/2013

 

-        Thời gian: 20h30’ ngày 26/02/2013.

-        Địa điểm: Giảng đường 1.

-        Thành phần: Các đ/c trong BCH Đảng bộ: 14/14 đ/c.

-        Chủ toạ: Đ/c Nguyễn Văn Đệ - Bí thư Đảng ủy.

-        Thư ký: Đ/c Võ Thị Thanh Lan.

Cuộc họp đã tiến hành xét kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức cho các quần chúng và các đồng chí sau:

 

1/Hồ sơ xét kết nạp Đảng:         Thông qua từng hồ sơ

1.    Lương Mộng Thúy                     -           GV K.Ng.Ngữ             Đồng ý 100%

                        (cha ruột đi lính chế độ cũ, chuyển ĐUK xem xét)

2.    Phan Tuấn Anh              -           SV QLĐĐ10               Đồng ý 100%

3.    Nguyễn Thị Cẩm Nhung            -           SV ĐHSĐịa09 B          Đồng ý 100%

4.    Đồng Minh Hải              -           SV ĐHSĐịa09A          Đồng ý 100%

5.    Lê Minh Cường Em                   -           SV ĐHSĐịa09A          Đồng ý 100%

6.    Trần Anh Điền                           -           SV ĐHQLĐĐ09B       Đồng ý 100%

7.    Trần Thị Nga                             -           SV ĐHSĐịa10             Đồng ý 100%

8.    Nguyễn Thị Ngọc Hân               -           SV ĐHGDMN10C      Đồng ý 100%

9.    Hồ Thị Thùy Dương                   -           SV ĐHGDMN09B      Đồng ý 100%

10.Nguyễn Ngọc Như Ý                -           SV ĐHGDTH09          Đồng ý 100%

11.Nguyễn Thị Phương Lan            -           SV GDMN10C           Đồng ý 100%

                        (có tham gia đạo Thiên chúa, chuyển ĐUK xem xét)

12.Huỳnh Phước Toản                    -           SV ĐHSLý09A            Đồng ý 100%

13.Nguyễn Thị Lan Anh                  -           SV KTCN09               Đồng ý 100%

14.Ngô Thị Hạ Quyên                    -           SV ĐHSKTCN08       Đồng ý 100%

15.Võ Phạm Thùy Dương               -           SV ĐHSLý09B            Đồng ý 100%

16.Trương Thị Trúc Linh                 -           SV ĐHSLys09B          Đồng ý 100%

17.Võ Văn Cân                              -           SV ĐHQLVH09A       Đồng ý 100%

                        (có tham gia đạo Hòa hảo, chuyển ĐUK xem xét)

18.Mai Thị Kim Thoa                     -           Q.TT Y tế                    Đồng ý 100%

                        (có tham gia đạo Công giáo, chuyển ĐUK xem xét)

19.Trần Hữu Duy                           -           SV ĐHSSinh09            Đồng ý 100%

20.Trần Hoàng Thanh                     -           SV ĐHSSinh09            Đồng ý 100%

21.Võ Thị Mai                                -           SV ĐHSSihh09            Đồng ý 100%

22.Nguyễn Thị Khánh An               -           SV ĐHSKTNN09       Đồng ý 100%

23.Đỗ Thị Thúy Liểu                       -           SV ĐHSKTNN09       Đồng ý 100%

24.Đoàn Ba Vay                            -           SV ĐHNTTS09           Đồng ý 100%

25.Trần Văn Điền                           -           CV K.GDQPAN         Đồng ý 100%

26.Huỳnh Hiếu Tâm                        -           SV ĐHGDTC09B        Đồng ý 100%

27.Nguyễn Vĩnh Lộc                      -           SV ĐHGDTC09A       Đồng ý 100%

28.Nguyễn Phương Dung                -           SV ĐHGDTC09A       Đồng ý 100%

                       

                        Không đồng chí nào có ý kiến gì khác.

 

2/Xét chuyển Đảng chính thức:     Hồ sơ đầy đủ

1.      Nguyễn Hoàng Minh                    SV K.Ng.ngữ                   Đồng ý 100%

(HS này đã được Đảng ủy xem xét lại, không xóa tên, QĐ công nhận)                                          

2.      Phan Thị Thanh                            SV K.KHXHNV              Đồng ý 100%

(HS này đã được Đảng ủy xem xét lại, không xóa tên, QĐ công nhận)

3.      Huỳnh Ngọc Đảm                        SV K.Hóa học                  Đồng ý 100%

4.      Hạ Thị Thu Thảo                         SV K.Hóa học                  Đồng ý 100%

5.      Phạm Thị Diễm Trang                  SV K.Hóa học                  Đồng ý 100%

6.      Vũ Thị Phương                            TK.TLQLGD                   Đồng ý 100%

7.      Võ Bảo Siêu Việt                        SV K.TLQLGD                Đồng ý 100%

8.      Trần Nguyễn Thúy Ngân              SV K.TLQLGD                Đồng ý 100%

9.      Nguyễn Đoàn Thu Hường            SV K.TLQLGD                Đồng ý 100%

10.  Nguyễn Thị Kiều Nga                  SV K.TLQLGD                Đồng ý 100%

11.  Lê Trần Việt Thắng                      SV K.TLQLGD                Đồng ý 100%

12.  Dương Hoàng Nam                     SV K.TLQLGD                Đồng ý 100%

13.  Lê Thị Hồng Loan                       SV K.TLQLGD                Đồng ý 100%

14.  Bùi Nguyễn Tấn Tài                     SV K.TLQLGD                Đồng ý 100%

15.  Bùi Ngọc Duy                             SV K.CNTT                     Đồng ý 100%

16.  Nguyễn Thị Phượng                     SV K.THMN                   Đồng ý 100%

 

Không đồng chí nào có ý kiến gì khác.

 

Cuộc họp kết thúc lúc 21h40’, cùng ngày.

                  

           THƯ KÝ                                                                    CHỦ TỌA

                                                                                                BÍ THƯ

                                                                                               

                                                                                                                        

 

                 

                 Võ Thị Thanh Lan                                                       Nguyễn Văn Đệ