Ngày gửi: 7/17/2018 9:22:00 AM

Thông báo v/v tổ chức học tập, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XIIĐẢNG BỘ KHỐI CCQ TỈNH ĐỒNG THÁP
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP
*
Số 521-TB/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

Cao Lãnh, ngày 16 tháng 7 năm 2018
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện
các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng
và chương trình hành động của Tỉnh ủy
-----
Thực hiện Hướng dẫn số 45-HD/BTGTU ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp và Công văn số 734-CV/ĐUK ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng; căn cứ tình hình thực tế của Nhà trường, Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp thông báo việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng như sau:
I.- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Giúp các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá XII của Đảng; tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.
II.- THÀNH PHẦN, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN HỘI NGHỊ
1/- Nội dung: Các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng”  với các nội dung
- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.
- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.
- Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
2/- Thành phần tham dự và thời gian triển khai
2.1/-Thành phần
Toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng đang công tác tại Trường Đại học Đồng Tháp. Trừ những đồng chí đã học tại các lớp do đảng ủy cấp trên tổ chức.
2.2/- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2018.
2.3/- Tài liệu học tập
  Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá XII gồm các Nghị quyết số 26, 27, 28 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (đã được kèm file).
2.4/- Tổ chức thực hiện
  - Đối với viên chức là đảng viên: Giao đồng chí bí thư chi bộ tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện đến đảng viên của chi bộ
-  Đối với viên chức chưa là đảng viên: Giao Trưởng các đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện đến viên chức trong đơn vị mình. (Có thể lồng ghép vào các buổi họp Chi bộ hay các buổi họp Khoa).
- Sau đợt học tập, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng viết thu hoạch (theo mẫu được kèm theo)
+ Đối với các chi bộ trực thuộc Đảng ủy, Chi ủy chi bộ thu các Bài thu hoạch của đảng viên, viên chức, kiểm tra và viết bản báo cáo (theo mẫu) sau đó nộp báo cáo và các bản thu hoạch về VP Công tác Đảng.
+ Đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận, Chi ủy chi bộ thu các Bài thu hoạch của đảng viên, viên chức, kiểm tra và viết bản báo cáo (theo mẫu) sau đó nộp báo cáo và các bản thu hoạch về Đảng bộ bộ phận. Đảng ủy bộ phận tổng hợp, viết bản báo cáo và nộp về VP Công tác Đảng.
+ Thời gian hạn nộp: trước ngày 31 tháng 7 năm 2018.
  Trên đây là Thông báo “về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng. Đề nghị các đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt tinh thần thông báo này.
 
Nơi nhận:
- Ban Thường vụ ĐUK (b/c),
- Các Đảng bộ bộ phận,
- Các Chi bộ trực thuộc,
- Các đơn vị trong trường,
- Lưu VP Công tác Đảng.
T/M ĐẢNG ỦY
PHÓ BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
Phạm Minh Giản


Tải các file kèm theo thông báo tại đây