Ngày gửi: 10/22/2012 8:10:00 AM

Trích biên bản họp Đảng ủy mở rộng tháng 10 năm 2012 

 ĐẢNG BỘ KHỐI CCQ T.ĐỒNG THÁP       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ĐẢNG ỦY CƠ SỞ T.ĐH ĐỒNG THÁP         Cao Lãnh, ngày 10 tháng 10 năm 2012

                               *                                                                                                                                                                                                                                                

TRÍCH BIÊN BẢN

V/v họp Đảng ủy mở rộng tháng 10/2012

-        Thời gian: 14h ngày 10 tháng 10 năm 2012.

-        Địa điểm: Phòng họp Hiệu trưởng.

-        Thành phần:

Các đ/c trong BCH Đảng bộ: 13/14 đ/c (vắng 01 đ/c đi công tác);

+ Bí thư các chi bộ;

+ Trưởng các đơn vị trong trường.

-        Chủ toạ: Đ/c Nguyễn Văn Đệ - Bí thư Đảng ủy.

-        Thư ký: Đ/c Võ Thị Thanh Lan.

Cuộc họp đã tiến hành xét kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức cho các quần chúng và các đồng chí sau:

1/Hồ sơ xét kết nạp Đảng:         Thông qua từng hồ sơ

1.    Nguyễn Tuyết Hồng                   -           SV TCTin10                Đồng ý 92.86%

2.    Trần Thị Diễm Thu                     -           SV TCTin10                Đồng ý 92.86%

3.    Nguyễn Quốc Đăng                   -           SV CĐSTin09              Đồng ý 92.86%

4.    Nguyễn Chí Tâm                       -           SV ĐHSToán10A        Đồng ý 92.86%           

5.    Trần Trường Giang                    -           SV ĐHSTóan09B        Đồng ý 92.86%

6.    Nguyễn Tuấn Hải                       -           SV ĐHSTóan10B        Đồng ý 92.86%

7.    Nguyễn Thị Kim Ngân   -           SV ĐHCTXH08B        Đồng ý 92.86%

8.    Lê Thị Thanh Thúy                     -           SV ĐHSVăn09A         Đồng ý 92.86%

9.    Trần Văn Phúc                        -           P.TP Thanh tra ĐT    Đồng ý 92.86%

                        (chuyển ĐUK xem xét, cha vợ tham gia chế độ cũ)

10.Trần Thị Nhung             -           GV K.GDCT               Đồng ý 92.86%

11.Đặng Hòa Rong            -           SV ĐHSHóa09A         Đồng ý 92.86%

12.Lê Việt Hưng                            -           CB K.GDTC               Đồng ý 92.86%

13.Nguyễn Thành Chơn                  -           SV ĐHGDTC0B          Đồng ý 92.86%

14.Trần Tuấn Anh                          -           SV ĐHGDTC10A       Đồng ý 92.86%

15.Đinh Văn Nhân             -           SV ĐHQLVH09A       Đồng ý 92.86%

16.Nguyễn Thị Thu Hồng                -           GV T.MN H.Hồng       Đồng ý 92.86%

17.Đỗ Thụy Minh Châu                  -           SV ĐHĐồHọa10         Đồng ý 92.86%

18.Châu Thị Kiều Trâm                  -           SV ĐHSANhạc10       Đồng ý 92.86%

19.Trần Văn Chính                        -           SV ĐHSMT09Đồng ý 92.86%

                        Không đồng chí nào có ý kiến gì khác.

2/Xét chuyển Đảng chính thức:     Hồ sơ đầy đủ

1.      Dương Tấn Thành                        SV K.GDTC                    Đồng ý 92.86%

2.      Lê Thị Thảo Ly                            CB TT.TDTT                    Đồng ý 92.86%

3.      Nguyễn Minh Khánh                    SV K.GDTC                    Đồng ý 92.86%

4.      Trần Thanh Tuấn Trường             SV K.GDTC                    Đồng ý 92.86%

5.      Lê Phương Đông                         SV K.Ng.thuật                  Đồng ý 92.86%

6.      Đặng Thị Thu Phương                  CB K.Ng.Ngữ                  Đồng ý 92.86%

7.      Nguyễn Thị Huyền Trang             SV K.Ng.Ngữ                  Đồng ý 92.86%

Không đồng chí nào có ý kiến gì khác.

Cuộc họp kết thúc lúc 17h, cùng ngày.

                  

           THƯ KÝ                                                                    CHỦ TỌA

                                                                                                BÍ THƯ

                                                                                               

                 Võ Thị Thanh Lan                                                       Nguyễn Văn Đệ