Ngày gửi: 2/28/2013 4:05:00 PM

Quy định Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viênĐẢNG BỘ KHỐI CCQ TỈNH ĐỒNG THÁP

ĐẢNG ỦY CƠ SỞ TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP

*

Số 169-QĐ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cao Lãnh, ngày 06 tháng 12  năm 2012

 

 

QUY ĐỊNH

Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp

 

         Căn cứ Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01 tháng 07 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14 tháng 05 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015;

       Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Đảng ủy Khối các Cơ quan Tỉnh về việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

       Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp quy định Chuẩn mực đạo đức của cán bộ công chức, viên chức và học sinh, sinh viên với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Đối với cán bộ, công chức, viên chức

1. Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sống có mục đích, lý tưởng, vì mọi người, vì xã hội, hết lòng, hết sức phục vụ nhà trường.

2. Tôn trọng luật pháp, kỷ cương. Thực hiện nghiêm túc quy định của Điều lệ Đảng và quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm.

3. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; thường xuyên tự phê bình và phê bình. Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

4. Luôn đề cao tinh thần cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phòng gian, bảo mật. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

5. Giữ gìn và bảo quản tài sản cơ quan, đơn vị, phòng chống cháy nổ. Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí.

6. Có lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, khiêm tốn. Quan hệ đúng mực với đồng nghiệp, quần chúng và sinh viên.

7. Có tinh thần cầu tiến, tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chính trị,  chuyên môn nghiệp vụ.

8. Đoàn kết, thẳng thắn, trung thực, cùng hợp tác, hỗ trợ nhau vì lợi ích chung của tập thể; chống chia rẽ, bè phái, đố kị, cục bộ và chủ nghĩa cá nhân.

9. Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao.

10. Toàn tâm, toàn ý tập trung sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của nhà trường.

II. Đối với học sinh, sinh viên

   1. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của trường, của khoa, của địa phương nơi cư trú.

2. Xây dựng thái độ học tập đúng đắn. Nâng cao nhận thức chính trị. Học mọi lúc, mọi nơi, học suốt đời, học đi đôi với lao động, lí luận đi đôi với thực hành.

3. Xây dựng ý thức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thật thà, ngay thẳng, khiêm tốn, giản dị, trong sạch, thực hiện khẩu hiệu “cần, kiệm là nếp sống đẹp của tuổi trẻ”.

4. Xây dựng ý thức công dân, ý thức cộng đồng, thói quen ứng xử văn hóa, tôn trọng và bảo vệ lẽ phải, trung thực, sáng tạo, tích cực tham gia xây dựng xã hội, nhà trường dân chủ, công bằng, văn minh.

5. Xây dựng tinh thần hăng hái, kiên quyết, không sợ khó, siêng học, siêng làm, quyết tâm hoàn thành bằng được kế hoạch đã đặt ra theo tinh thần “chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm 20”.

 

 

   Nơi nhận:

-   BTV ĐUK,

-   Các Chi bộ trực thuộc,

-   Các đ/c Đảng ủy viên,

-   Lưu VP Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

(Đã kí)

 

 

Nguyễn Văn Đệ