Ngày gửi: 6/2/2014 9:26:00 AM

Thông báo về việc báo cáo tự kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XIĐẢNG BỘ KHỐI CCQ TỈNH ĐỒNG THÁP

ĐẢNG ỦY CƠ SỞ TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP

*

Số 60-TB/ĐU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cao Lãnh, ngày 30 tháng 5 năm 2014

 

THÔNG BÁO

v/v báo cáo tự kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI

-------------

 

Thực hiện Kế hoạch số 117-KH/ĐUK ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, về kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng khóa XI. Để có cơ sở báo cáo về trên theo quy định, Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp yêu cầu các chi bộ theo chức năng, nhiệm vụ tiến hành tự kiểm tra (theo nội dung của đề cương báo cáo) và đánh giá kết quả, kiến nghị, đề xuất với Trung ương để bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, các quy định hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, gửi báo cáo về Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp (qua VP Đảng – Đoàn), chậm nhất vào ngày 05 tháng 6 năm 2014 (có đề cương báo cáo kèm theo).

Yêu cầu các chi bộ trực thuộc (19 chi bộ hiện tại) thực hiện tốt tinh thần thông báo nêu trên, để Văn  phòng Đảng - Đoàn  tổng hợp báo cáo về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối theo quy định.

 

Nơi nhận:    

- BTC.ĐUK (báo cáo),

- BCH Đảng ủy (để biết),

- Các chi bộ (thực hiện),

- Lưu VP Đảng - Đoàn.Tải đề cương báo cáo tại đây

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

Phạm Minh Giản