Ngày gửi: 4/15/2016 2:40:00 PM

Công văn về việc thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng đối với đảng viên là sinh viên năm cuốiĐẢNG BỘ KHỐI CCQ TỈNH ĐỒNG THÁP

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

*

Số 128-CV/ĐU

Về việc thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng

đối với đảng viên là sinh viên năm cuối

(sắp tốt nghiệp ra trường)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cao Lãnh, ngày 14 tháng 3 năm 2016

                            

Kính gửi:  Các chi, đảng bộ trực thuộc.

 

Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 05/01/2012 của Ban Bí thư khóa XI về việc hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng, có quy định: “Đảng viên là học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường ở trong nước mà chưa có nơi nhận làm việc hoặc nơi làm việc chưa có tổ chức đảng thì đảng ủy nhà trường có thể để đảng viên sinh hoạt ở đảng bộ nhà trường trong 12 tháng…”.

Những năm gần đây, Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp đã ban hành nhiều quyết định xóa tên đảng viên là sinh viên (từ năm 2013 đến nay có 09 đảng viên sinh viên bị xóa tên) do không chấp hành đúng quy định việc sinh hoạt Đảng tại chi bộ sau khi đã tốt nghiệp ra trường (thường xuyên bỏ sinh hoạt Đảng, không nộp đảng phí).

Tình hình trên, đã gây ảnh hưởng không tốt đến công tác quản lý đảng viên của Đảng bộ Trường nói chung, ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ nói riêng, đồng thời tạo nên những hình ảnh không đẹp đối với những quần chúng ưu tú đang phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Vì vậy, để chấn chỉnh tình hình trên, Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp thống nhất chỉ đạo các chi, đảng bộ trong thời gian tới thực hiện tốt việc chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên là sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường, cụ thể như sau:

1. Chi bộ yêu cầu đảng viên – sinh viên làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng, sau đó chi bộ gửi hồ sơ lên VP Đảng – Đoàn chậm nhất là 10 ngày trước ngày nhận bằng tốt nghiệp, để Văn phòng hoàn chỉnh hồ sơ.

2. Chi bộ yêu cầu đảng viên – sinh viên đến VP Đảng – Đoàn, nhận hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng ngay trong ngày nhận bằng tốt nghiệp để chuyển về địa phương.

3. Trường hợp những đảng viên – sinh viên tốt nghiệp ra trường nhưng gần đến thời gian công nhận đảng viên chính thức (dưới 02 tháng), thì chi bộ thực hiện xong việc công nhận đảng viên chính thức rồi mới chuyển.

4. Trường hợp những đảng viên – sinh viên tốt nghiệp ra trường nhưng có nguyện vọng tiếp tục học lên bậc học cao hơn tại Trường, thì đảng viên đó vẫn thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương (do học không tập trung).

Ngoài những trường hợp trên, có trường hợp nào phát sinh đặc biệt thì chi, đảng bộ báo cáo lên Đảng ủy Trường (thông qua VP Đảng – Đoàn) để được giải quyết.

Đảng ủy yêu cầu các chi, đảng ủy lãnh đạo các chi, đảng bộ thực hiện tốt tinh thần công văn này.       

 

Nơi nhận:                                                                                          T/M ĐẢNG ỦY

- Như trên,                                                                                             BÍ THƯ

- Các đ/c ĐUV,

- Lưu VP Đảng - Đoàn                                                                          (Đã ký)

 

                                                                                     

                                                                                           Nguyễn Văn Đệ