VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Ngày gửi: 1/31/2019 10:03:00 AM

Quy định số 09-QĐi/TU về khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộXem nội dung chi tiết tại đây