VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Ngày gửi: 10/23/2014 10:35:00 AM

Hướng dẫn số 07-HD/BTCĐUK ngày 01/10/2014 của BTC Đảng ủy khối về công tác nhân sự tại đại hộiĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐT

BAN TỔ CHỨC

*

Số 07-HD/BTCĐUK

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cao Lãnh, ngày 01 tháng 10 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

công tác nhân sự tại đại hội chi bộ,

đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc

-----

 

Thực hiện Chỉ thị, Hướng dẫn của Trung ương, Kế hoạch, Hướng dẫn của Tỉnh, Kế hoạch số 128-KH/ĐUK, ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối hướng dẫn công tác nhân sự tại đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng uỷ bộ phận, như sau:

A- QUÁN TRIỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ.

I.- MỞ HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, KẾ HOẠCH, HƯỚNG DẪN CỦA TRÊN.

Các chi uỷ, đảng uỷ cơ sở mở hội nghị quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương, Kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh, của Đảng uỷ Khối và kế hoạch của cấp mình.

Thành phần dự hội nghị chi bộ, đảng bộ cơ sở: Các đồng chí chi uỷ viên, đảng uỷ viên cơ sở, đảng uỷ viên đảng uỷ bộ phận, chi uỷ viên chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, chi uỷ viên chi bộ trực thuộc đảng uỷ bộ phận, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa là đảng viên, ban chấp hành các đoàn thể thuộc chi bộ, đảng bộ cơ sở.

II.- YÊU CẦU, NỘI DUNG CẦN QUÁN TRIỆT VÀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN.

Tại hội nghị chi bộ, đảng bộ cơ sở quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, của Đảng uỷ Khối về yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành công tác nhân sự chi uỷ, đảng uỷ khóa mới, chú ý các nội dung:

1/- Công tác chuẩn bị nhân sự cấp uỷ:

Phải chọn người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đúng nguyên tắc, quy trình, công tâm, khách quan; phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp uỷ và cán bộ, đảng viên trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp uỷ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra cấp uỷ.

- Về cơ bản, công tác chuẩn bị nhân sự khóa mới phải thực hiện theo quy hoạch cấp uỷ, bí thư, phó bí thư cấp uỷ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 – 2017).

- Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối xem xét, cho ý kiến nhân sự chi uỷ, đảng uỷ cơ sở; đảng uỷ cơ sở xem xét, cho ý kiến nhân sự đảng uỷ bộ phận, chi uỷ chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, chi uỷ chi bộ trực thuộc đảng uỷ bộ phận (đảng uỷ bộ phận thẩm định nhân sự chi uỷ chi bộ trực thuộc đảng uỷ bộ phận trước khi báo cáo đảng uỷ cơ sở xem xét, cho ý kiến).

- Các chi uỷ, đảng uỷ cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối (qua Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối) về nhân sự chi uỷ, đảng uỷ, uỷ viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở để Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối xem xét, cho ý kiến, trước khi giới thiệu ra đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở.

- Các chi uỷ chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, đảng uỷ bộ phận báo cáo đảng uỷ cơ sở về nhân sự cấp uỷ, bí thư, phó bí thư cấp uỷ để đảng uỷ cơ sở xem xét, cho ý kiến trước khi giới thiệu ra đại hội chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận (đối với chi uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng uỷ bộ phận báo cáo đảng uỷ bộ phận thẩm định, sau đó đảng uỷ bộ phận báo cáo với đảng uỷ cơ sở).

2/- Tiêu chuẩn cấp uỷ viên:

Căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Khoản b, Điểm 2 (2.3), Mục II, Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI. Trên cơ sở tiêu chuẩn chung, cấp uỷ phải xây dựng tiêu chuẩn cấp uỷ viên sát, hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ.

Về sức khoẻ: Các đồng chí được giới thiệu tham gia cấp uỷ cơ sở, đảng uỷ bộ phận, chi ủy chi bộ trực thuộc đảm bảo sức khỏe làm việc trong nhiệm kỳ.

3/- Độ tuổi cấp uỷ viên:

- Độ tuổi của chi uỷ viên, đảng uỷ viên, uỷ viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư chi uỷ, đảng uỷ cơ sở, đảng uỷ bộ phận tham gia lần đầu nói chung phải đủ tuổi để công tác hai nhiệm kỳ, ít nhất cũng phải trọn một nhiệm kỳ.

- Các đồng chí cấp uỷ viên, uỷ viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở, đảng uỷ viên, bí thư, phó bí thư đảng uỷ bộ phận được giới thiệu tái cử cấp uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020 phải đủ tuổi công tác ít nhất từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên, cụ thể: tuổi tái cử đối với nam sinh từ tháng 10 năm 1957 trở lại, đối với nữ sinh từ tháng 10 năm 1962 trở lại.

- Các đồng chí chi uỷ viên, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc, được giới thiệu tham gia lần đầu, hoặc tái cử phải đủ tuổi công tác ít nhất trọn một nhiệm kỳ (2015 - 2017).

- Trường hợp hồ sơ của đảng viên chỉ ghi năm sinh, không xác định được ngày sinh, tháng sinh thì xác định là ngày 01, tháng 01 của năm sinh ghi trong hồ sơ (theo quy định tại Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch).

4/- Số lượng cấp uỷ viên, uỷ viên ban thường vụ, phó bí thư cấp uỷ:

- Đảng bộ cơ sở, tuỳ vào nhiệm vụ chính trị, vị trí, đặc điểm của đảng bộ, số lượng đảng viên và số lượng chi bộ trực thuộc mà bầu số lượng cấp uỷ viên hợp lý nhưng không dưới 07 đồng chí và không quá 15 đồng chí, uỷ viên thường vụ từ 03 đến 05 đồng chí, phó bí thư 01 đồng chí.

- Đảng bộ bộ phận bầu cấp uỷ tối đa không quá 07 đồng chí, phó bí thư 01 đồng chí.

- Chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc có từ 03 đến 04 đảng viên, chỉ bầu bí thư chi bộ; chi bộ có từ 05 đến 08 đảng viên, bầu bí thư, phó bí thư; chi bộ có từ 09 đảng viên trở lên, bầu chi uỷ từ 03 đến 07 đồng chí, phó bí thư 01 đồng chí.

- Chi bộ, đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc phải cơ cấu người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị (đối với đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc là đồng chí trưởng hoặc đồng chí cấp phó trưởng phòng, khoa, tương đương) tham gia cấp uỷ và giới thiệu bầu giữ chức bí thư.

5/- Cơ cấu chi uỷ, đảng uỷ, ban thường vụ đảng uỷ cơ sở:

Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, các cấp uỷ cần có cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cấp uỷ viên, làm giảm chất lượng của cấp uỷ; yêu cầu đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp uỷ viên cơ sở so với đầu nhiệm kỳ 2010 – 2015; phấn đấu 3 độ tuổi trong cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ cơ sở; trường hợp số lượng cấp uỷ viên đủ tuổi tái cử cao hơn thì việc lựa chọn cấp uỷ viên tái cử trước hết phải căn cứ vào trình độ, năng lực, kết quả hoàn thành nhiệm vụ, nhu cầu bố trí cấp uỷ viên và sự tín nhiệm đối với cán bộ (có thể lựa chọn nhân sự thông qua phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp của ban chấp hành chi bộ, đảng bộ cơ sở).

a)- Cơ cấu cán bộ nữ: phấn đấu đạt tỷ lệ cấp uỷ viên nữ không dưới 15% và phấn đấu có cán bộ nữ trong ban thường vụ đảng uỷ.

b)- Cơ cấu về độ tuổi: dưới 30 tuổi (phấn đấu không dưới 10%), từ 30 đến 45 tuổi (phấn đấu từ 40 - 55%), còn lại từ 45 tuổi trở lên.

6/- Thời gian tiến hành đại hội:

- Đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng uỷ bộ phận: thời gian không quá 01 ngày, bắt đầu từ tháng 2 năm 2015, hoàn thành trong tháng 3 năm 2015.

- Đại hội đảng bộ bộ phận: thời gian không quá 01 ngày, từ đầu tháng 4 năm 2015, hoàn thành trong cuối tháng 4 năm 2015.

- Đại hội cấp cơ sở: thời gian không quá 02 ngày, từ đầu tháng 4 năm 2015, hoàn thành trong nửa đầu tháng 6 năm 2015.

- Đại hội điểm các chi bộ trực thuộc hoàn thành vào đầu tháng 02 năm 2015; đại hội điểm cấp cơ sở, đảng bộ bộ phận hoàn thành vào đầu tháng 04 năm 2015.

B- QUY TRÌNH CÔNG TÁC NHÂN SỰ CẤP UỶ:

Các chi bộ, đảng bộ cơ sở do chi uỷ, đảng uỷ cơ sở trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội, trong đó có nội dung chuẩn bị nhân sự cấp uỷ cấp mình (không thành lập các tiểu ban).

I.- CÔNG TÁC NHÂN SỰ TRƯỚC ĐẠI HỘI.

1/- Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và quy hoạch cấp uỷ, bí thư, phó bí thư cấp uỷ:

Trong tháng 11 năm 2014, các chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng uỷ bộ phận, các đảng uỷ bộ phận, các chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và các ban, cơ quan đảng, đoàn thể thuộc Khối, tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch  cán bộ, nhân sự cấp uỷ, bí thư, phó bí thư cấp uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2020 (chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 – 2017) và các nhiệm kỳ tiếp theo; đối với các chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng uỷ bộ phận, các đảng uỷ bộ phận báo cáo về đảng uỷ cơ sở, chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2014, đối với các chi uỷ, đảng uỷ cơ sở, các ban, cơ quan đảng, đoàn thể thuộc Khối báo cáo về Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối (qua Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối), chậm nhất là ngày 28 tháng 11 năm 2014; làm cơ sở cho việc rà soát, bổ sung chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và cấp uỷ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo.  

Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch thực hiện đầy đủ các bước theo Hướng dẫn số 06-HD/BTCĐUK, ngày 18 tháng 02 năm 2013 và Công văn số 219-CV/BTCĐUK, ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối, trong đó cần chú ý:

- Căn cứ vào tiêu chuẩn, độ tuổi tham gia cấp uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 (chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 – 2017) được quy định tại Kế hoạch số 128-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và Hướng dẫn này để rà soát, bổ sung quy hoạch; có sự tính toán về nguồn nhân sự tham gia cấp uỷ khóa mới; quan tâm quy hoạch đối với cán bộ trẻ, nữ, cán bộ có trình độ đại học trở lên.

- Để việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, cấp uỷ có chất lượng cần làm tốt công tác đánh giá cán bộ. Chú ý đánh giá kỹ về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực, uy tín, trách nhiệm của cán bộ ở những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ hoặc xảy ra tham nhũng, tiêu cực; thái độ nghiêm túc, chủ động, tích cực của cán bộ trong khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

- Rà soát, báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối xem xét, kết luận trước khi tiến hành đại hội những trường hợp có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay và cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận đơn thư khiếu nại, tố cáo (có danh) về cán bộ, chú ý một số vấn đề sau:

+ Không cơ cấu vào cấp uỷ khóa mới và bầu làm đại biểu dự đại hội cấp trên đối với những trường hợp vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Thông báo số 104-TB/TW ngày 27/9/2012 của Bộ Chính trị “Về chính sách sử dụng và quản lý cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị” và hướng dẫn khác có liên quan của Trung ương đã được thẩm tra, kết luận và những trường hợp có vấn đề chính trị hiện nay (bản thân và gia đình) đang thẩm tra, chưa kết luận.

+ Cấp uỷ triệu tập đại hội chỉ xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (có danh) liên quan đến cán bộ nếu đơn thư đó gửi đến cấp uỷ trước ngày khai mạc Đại hội 25 ngày (đối với cấp cơ sở, đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc); nếu gửi đến cấp uỷ sau thời hạn nêu trên thì chuyển cho cấp uỷ khóa mới xem xét, giải quyết.

2/- Giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp uỷ cơ sở, đảng uỷ bộ phận, nhiệm kỳ 2015 – 2020, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2017:

a)- Từng cấp uỷ viên đương nhiệm đề xuất ý kiến và giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp uỷ khóa mới (bằng văn bản, bỏ vào phong bì dán kín, gửi về bí thư cấp uỷ theo chế độ mật) với các nội dung sau:

* Đề xuất về bản thân:

- Tiếp tục tham gia cấp uỷ khóa mới.

- Không tham gia cấp uỷ khóa mới (lý do).

Nếu đề xuất không tham gia cấp uỷ tới thì giới thiệu nhân sự thay thế.

* Đề xuất về cấp uỷ khóa mới:

- Danh sách cấp uỷ viên đương nhiệm tiếp tục tham gia cấp uỷ khóa mới.

- Danh sách nhân sự ngoài cấp uỷ đương nhiệm tham gia cấp uỷ khóa mới.

- Danh sách nhân sự tham gia ban thường vụ đảng uỷ cơ sở khóa mới.

- Danh sách nhân sự bí thư, phó bí thư cấp uỷ khóa mới.

Đồng chí bí thư mời đồng chí phó bí thư, đồng chí phụ trách tổ chức, kiểm tra và thư ký cấp ủy cùng kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu với cấp ủy.

b)- Dự kiến bước đầu về nhân sự cấp uỷ.

Căn cứ kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự cấp uỷ, kết quả giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp uỷ khóa mới của các đồng chí cấp uỷ viên đương nhiệm, tổ chức hội nghị cấp ủy (lần 1), xem xét, thảo luận, cho ý kiến bước đầu về nhân sự cấp ủy do ban thường vụ hoặc bí thư, phó bí thư đảng uỷ (nơi không có ban thường vụ), bí thư, phó bí thư chi bộ chuẩn bị trình cấp uỷ xem xét bao gồm:

- Dự kiến số lượng, cơ cấu cấp uỷ khóa mới.

- Dự kiến danh sách cấp uỷ viên đương nhiệm tham gia cấp uỷ khóa mới.

- Dự kiến danh sách các đồng chí ngoài cấp uỷ đương nhiệm tham gia cấp uỷ khóa mới.

- Dự kiến danh sách ban thường vụ đảng uỷ cơ sở khóa mới.

- Dự kiến nhân sự bí thư, phó bí thư cấp uỷ khóa mới.

- Đối với đảng uỷ cơ sở dự kiến nhân sự uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra đảng uỷ khóa mới.

Nếu có những vấn đề cần xin ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thì báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức Đảng ủy Khôi).

c)- Chuẩn bị hồ sơ nhân sự.

- Theo kết luận của hội nghị cấp ủy (lần 1), cấp ủy tiến hành chuẩn bị hồ sơ và tổ chức lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với các đồng chí được cấp ủy dự kiến giới thiệu tham gia cấp uỷ khóa mới (kể cả trong và ngoài cấp uỷ đương nhiệm), lập báo cáo (lần 2) trình hội nghị cấp ủy (lần 2).

Hồ sơ nhân sự bao gồm: bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân (theo mẫu kèm theo Thông tư số 08/2013/TT/TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ); nhận xét, đánh giá cán bộ của cấp ủy; các tài liệu xác minh nếu có về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay, về kết quả giải quyết đơn thư tố cáo và những vấn đề có liên quan.

- Lấy ý kiến nơi công tác và nơi cư trú của bản thân và gia đình cán bộ:

+ Tại nơi công tác, lấy ý kiến giới thiệu bằng phiếu trong hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị và chi uỷ nơi cán bộ sinh hoạt.

+ Lấy ý kiến nhận xét của chi uỷ và trưởng khóm, ấp tại nơi cư trú.

3/- Cấp uỷ chuẩn bị định hướng xây dựng cấp uỷ khóa mới, phương án nhân sự để báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối (đối với đảng uỷ bộ phận, chi uỷ chi bộ trực thuộc trình đảng uỷ cơ sở) và trình đại hội:

Tổ chức hội nghị cấp uỷ (lần 2) để thảo luận và kết luận về những vấn đề sau:

- Thảo luận định hướng xây dựng cấp uỷ khóa mới (số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn cấp uỷ viên, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra đảng uỷ khóa mới) do cấp uỷ chuẩn bị.

- Phương án nhân sự cấp uỷ khóa mới do cấp uỷ trình.

Cấp uỷ viên được cung cấp các tài liệu cần thiết về nhân sự; tự đề nghị giới thiệu mình hoặc xin rút khỏi danh sách dự kiến giới thiệu tham gia cấp uỷ khóa mới, hoặc giới thiệu bổ sung nhân sự ngoài phương án nhân sự do cấp uỷ chuẩn bị.

- Biểu quyết (bằng phiếu kín) về từng vấn đề sau:

+ Dự kiến số lượng cấp uỷ trình đại hội xem xét, quyết định.

+ Danh sách cấp uỷ viên đương nhiệm tham gia cấp uỷ khóa mới.

+ Danh sách các đồng chí ngoài cấp uỷ đương nhiệm được giới thiệu tham gia cấp uỷ khóa mới.

+ Danh sách nhân sự tham gia ban thường vụ đảng uỷ cơ sở khóa mới.

+ Danh sách nhân sự ứng cử chức danh bí thư, phó bí thư cấp uỷ khóa mới.

+ Danh sách nhân sự uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở khóa mới.

Thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo với hội nghị. Những đồng chí được trên 50% tổng số cấp uỷ viên đương nhiệm giới thiệu sẽ được đưa vào danh sách giới thiệu với đại hội.

Nếu số lượng sau biểu quyết của cấp uỷ chưa đủ so với số lượng cần giới thiệu để bầu (có số dư bầu cử cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ do cấp uỷ chuẩn bị từ 10% đến 15%), thì hội nghị thảo luận thêm để bỏ phiếu giới thiệu bổ sung hoặc xem xét điều chỉnh dự kiến số lượng cấp uỷ viên khóa mới.

4/- Báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối:

 Căn cứ kết quả biểu quyết tại hội nghị cấp uỷ (lần 2), cấp uỷ báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối (qua Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối) danh sách chuẩn bị nhân sự cấp uỷ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thời gian báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho ý kiến chậm nhất là ngày 15 tháng 3 năm 2015.

Nên chuẩn bị các chức danh bí thư, phó bí thư giới thiệu có số dư và báo cáo cả danh sách có số dư để Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, cho ý kiến.

Cấp uỷ cơ sở báo cáo cả danh sách chức danh bí thư, phó bí thư trong quy hoạch cấp uỷ khóa mới nhưng chưa được cấp ủy đương nhiệm giới thiệu để ứng cử vào chức danh bí thư, phó bí thư khóa mới để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho ý kiến.

Sau khi có thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối:

- Nếu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đồng ý với phương án nhân sự do hội nghị chi uỷ, đảng uỷ cơ sở giới thiệu và không có ý kiến chỉ đạo khác, thì phương án nhân sự đó sẽ được giới thiệu với đại hội.

- Nếu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có ý kiến chỉ đạo khác thì triệu tập hội nghị cấp uỷ cơ sở (lần thứ 3) để tiếp thu, thảo luận và hoàn chỉnh lần cuối phương án nhân sự trình đại hội.

Tương tự như cơ sở, đảng uỷ bộ phận, chi bộ trực thuộc báo cáo đảng uỷ cơ sở, thời gian chậm nhất là ngày 15 tháng 01 năm 2015

II.- CÔNG TÁC NHÂN SỰ TRONG ĐẠI HỘI.

1/- Ứng cử, đề cử và bầu cử chi uỷ, đảng uỷ:

Ứng cử, đề cử và bầu cử chi uỷ, đảng uỷ trong đại hội được thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng, Điều 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng, hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng của Ban Bí thư, trong đó cần chú ý:

- Việc ứng cử, đề cử được thực hiện tại Hội trường. Đoàn chủ tịch đại hội tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử, báo cáo để đại hội xem xét, quyết định cho ai rút, không cho ai rút khỏi danh sách bầu cử.

- Ý kiến chất vấn đối với người tự ứng cử hoặc được đề cử được gửi bằng thư tới đoàn chủ tịch đại hội. Đoàn chủ tịch tổ chức việc trả lời cho người chất vấn (không chất vấn và không trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường).

2/- Tổ chức lấy ý kiến đảng viên, hoặc đại biểu đại hội giới thiệu nhân sự bí thư đảng uỷ cơ sở, đảng uỷ bộ phận:

Sau khi công bố kết quả bầu cử cấp uỷ khóa mới, Đoàn chủ tịch đại hội tổ chức lấy ý kiến đảng viên, hoặc đại biểu đại hội giới thiệu nhân sự bí thư đảng uỷ khóa mới trong số các đồng chí vừa trúng cử vào ban chấp hành đảng bộ (việc này thực hiện đối với cả những đảng bộ thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư đảng uỷ). Ban kiểm phiếu của đại hội thu phiếu, kiểm phiếu để báo cáo với Đoàn Chủ tịch và cấp uỷ khóa mới.

3/- Bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra của cấp uỷ:

a)- Bầu ban thường vụ đảng uỷ cơ sở:

- Đảng uỷ khóa mới xem xét kết quả bầu cử đảng uỷ của đại hội, nghiên cứu danh sách nhân sự ban thường vụ đảng uỷ khóa mới do đảng uỷ khóa trước chuẩn bị để tiến hành bầu cử theo Điều 22, Quy chế bầu cử trong Đảng.

- Sau lần bầu đầu tiên, nếu chưa đủ số lượng uỷ viên ban thường vụ cần bầu thì có bầu tiếp cho đủ số lượng hay không do đại hội (nơi đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ) hoặc hội nghị đảng uỷ quyết định, hoặc có thể bầu bổ sung trong các phiên họp lần sau của cấp uỷ.

b)- Bầu bí thư, phó bí thư đảng uỷ cơ sở kể cả đảng uỷ bộ phận:

Đảng uỷ cơ sở khóa mới họp tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối (đối với đảng uỷ bộ phận tiếp thu ý kiến của đảng uỷ cơ sở), nghiên cứu kết quả giới thiệu nhân sự bí thư tại đại hội và sự giới thiệu của đảng uỷ khóa trước chuẩn bị về nhân sự bí thư, phó bí thư đảng uỷ khóa mới, thảo luận và tiến hành bầu cử chức danh bí thư, phó bí thư đảng uỷ trong số các đồng chí uỷ viên ban thường vụ đảng uỷ cơ sở mới được bầu (nơi không có ban thường vụ và đảng uỷ bộ phận bầu bí thư, phó bí thư trong số các đồng chí đảng uỷ viên vừa trúng cử vào ban chấp hành đảng bộ) theo Điều 23 Quy chế bầu cử trong Đảng.

Trong trường hợp đa số cấp uỷ viên (trên 50% cấp uỷ viên khóa mới) đề cử nhân sự khác với phương án nhân sự đã được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối (đối với đảng uỷ bộ phận đã được đảng uỷ cơ sở) thông qua:

+ Nếu nhân sự trên có nằm trong quy hoạch chức danh bí thư, phó bí thư thì cho tiến hành bầu.

+ Nếu nhân sự trên không nằm trong quy hoạch chức danh quy định thì xin ý kiến đồng chí Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Khối (đối với đảng uỷ bộ phận xin ý kiến đồng chí đảng uỷ viên cơ sở) trực tiếp chỉ đạo đại hội trước khi tiến hành bầu.

c)- Trường hợp thí điểm thực hiện chủ trương đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí cấp uỷ, thực hiện theo Hướng dẫn số 24 -HD/BTCTW, ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Ban Tổ chức Trung ương.

d)- Bầu uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở:

- Đảng uỷ khóa mới nghiên cứu dự kiến giới thiệu của đảng uỷ khóa trước chuẩn bị về nhân sự uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra đảng uỷ, thảo luận và tiến hành bầu uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra theo Điều 24 Quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

- Trường hợp đồng chí được dự kiến giới thiệu để bầu giữ chức chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra không trúng cử vào đảng uỷ, ban thường vụ, phó bí thư đảng uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra đảng uỷ, thì cấp uỷ khóa mới trao đổi ý kiến với Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối để giới thiệu nhân sự mới hoặc tạm hoãn việc bầu chức danh chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra để bầu bổ sung vào các kỳ sau.

Việc bầu phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra đảng uỷ do uỷ ban kiểm tra bầu theo Quy chế bầu cử trong Đảng.

đ)- Bầu bí thư, phó bí thư chi bộ cơ sở kể cả chi bộ trực thuộc:

Sau khi bầu chi uỷ, Đoàn chủ tịch nghiên cứu kết quả bầu cử chi uỷ, sự chuẩn bị giới thiệu nhân sự bí thư, phó bí thư của chi uỷ khóa trước, đối với chi bộ cơ sở tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, đối với chi bộ trực thuộc tiếp thu ý kiến của đảng uỷ cơ sở, Đoàn chủ tịch trình phương án nhân sự cho đại hội bầu chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ theo Quy chế bầu cử trong Đảng (bầu bí thư trước sau đó bầu phó bí thư trong số chi uỷ viên vừa được bầu vào chi uỷ); chi bộ không bầu chi uỷ thì bầu bí thư, phó bí thư trong số đảng viên chính thức của chi bộ đã được đảng uỷ cơ sở (đối với chi bộ trực thuộc), hoặc Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối (đối với chi bộ cơ sở) cho ý kiến.

III.- CÔNG TÁC NHÂN SỰ SAU ĐẠI HỘI.

- Sau đại hội, chậm nhất là 07 ngày làm việc, cấp uỷ khóa mới phải báo cáo lên cấp uỷ cấp trên trực tiếp chuẩn y kết quả bầu cử, thủ tục đề nghị chuẩn y bao gồm: công văn đề nghị, biên bản bầu cử cấp uỷ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, uỷ viên uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra, danh sách trích ngang.

- Chậm nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của cấp uỷ cấp dưới về kết quả bầu cử:

+ Đảng uỷ cơ sở quyết định chuẩn y kết quả bầu cử đảng uỷ, bí thư, phó bí thư đảng uỷ bộ phận, chi uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc.

+ Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối quyết định chuẩn y kết quả bầu cử cấp uỷ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, uỷ viên uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

- Sau đại hội, nếu phát hiện thấy có sự vi phạm về tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục bầu cử thì đảng uỷ cơ sở có quyền bác bỏ kết quả bầu cử của đại hội hoặc của đảng uỷ bộ phận, chỉ đạo tiến hành bầu lại; nếu thấy có một hoặc một số chức danh đã được bầu nhưng không bảo đảm nguyên tắc hoặc tiêu chuẩn quy định thì đảng uỷ cơ sở có quyền không công nhận một hoặc một số chức danh đó.

Bí thư, phó bí thư cấp uỷ tham khảo ý kiến cấp uỷ viên về phân công công tác cho cấp uỷ viên trước khi trình chi uỷ, đảng uỷ phân công.

C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Các cấp uỷ cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác nhân sự theo tinh thần Hướng dẫn này; báo cáo dự kiến nhân sự và đăng ký thời gian tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở với Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối (qua Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối), khi được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đồng ý thì tiến hành đại hội và mời đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối phụ trách giám sát, các ban, cơ quan Đảng uỷ Khối dự đại hội.

 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ ĐUK (báo cáo),

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (báo cáo),

- Các chi uỷ, đảng uỷ cơ sở trực thuộc ĐUK,

- Các ban, cơ quan ĐUK,

- BTV Công đoàn Viên chức Tỉnh,

- BTV Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh,

- Lưu Ban Tổ chức ĐUK.

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phi Long

 

Tải các biểu mẫu kèm theo tại đây