Đảng ủy cấp trênQuy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm  (15/04/2022 03:03:00)
Quy định số 22-QĐ/TW của BCH Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng  (15/04/2022 03:01:00)
Hướng dẫn số 22-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ  (05/04/2019 10:11:00)
Quy định số 09-QĐi/TU về khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ  (31/01/2019 10:03:00)
Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 "Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"  (22/10/2018 08:44:00)
Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020  (27/10/2015 09:04:00)
Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ Khối khóa VII  (22/10/2015 08:40:00)
Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh khóa VII  (22/10/2015 08:38:00)
Hướng dẫn số 95-HD/BTGTU về tuyên truyền, khánh tiết đại hội đảng các cấp  (03/12/2014 09:30:00)
Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 19/9/2014 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW  (27/10/2014 10:40:00)
Kế hoạch số 128-KH/ĐUK ngày 01/10/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW  (23/10/2014 02:15:00)
Hướng dẫn số 07-HD/BTCĐUK ngày 01/10/2014 của BTC Đảng ủy khối về công tác nhân sự tại đại hội  (23/10/2014 10:35:00)
Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế  (07/08/2014 04:55:00)
Các biểu mẫu công tác tổ chức  (25/06/2014 04:09:00)
Hướng dẫn số 11-HD/VPTW về thể thức văn bản của Đảng  (22/10/2012 08:15:00)
Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 15-3-2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.  (16/04/2012 10:56:00)
Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm  (09/03/2012 07:34:00)
Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ  (05/03/2012 02:30:00)
Quy định về chế độ đảng phí  (05/03/2012 02:42:00)