VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Ngày gửi: 10/23/2014 2:15:00 PM

Kế hoạch số 128-KH/ĐUK ngày 01/10/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TWĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP

ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*

Số 128-KH/ĐUK

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cao Lãnh, ngày 01 tháng 10 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội

đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

------

 

Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I.- YÊU CẦU.

Các cấp uỷ đảng tổ chức quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, kế hoạch, hướng dẫn của trên, qua đó tạo sự nhận thức sâu sắc, nhất quán trong toàn Đảng bộ, về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng cấp mình đạt yêu cầu đề ra. Trong quá trình tổ chức thực hiện phải đạt các yêu cầu theo Mục I, Kế hoạch số 106-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI.

II.- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH.

1/- Nội dung.

Đại hội chi bộ, đảng bộ thực hiện 4 nội dung sau:

- Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ, đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015 (chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2012 - 2015) và xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ, đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 (chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2017).

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp uỷ cấp trên trực tiếp theo hướng dẫn của cấp trên.

- Bầu ban chấp hành chi bộ, đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 (chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2017).

- Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Đối với các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở có dưới 200 đảng viên và đảng bộ bộ phận đại hội thực hiện 03 nội dung (không bầu đại biểu dự đại hội cấp trên).

2/- Phương pháp tiến hành.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và giao cho:

- Văn phòng Đảng uỷ Khối hướng dẫn Đề cương Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ, Nghị quyết đại hội, Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình đại hội và mẫu hoá các văn bản trình đại hội.

- Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối hướng dẫn công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội và trang trí, khánh tiết tại địa điểm tổ chức đại hội.

- Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội chi bộ, đảng bộ và nhân sự uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở khóa mới.

- Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối hướng dẫn công tác nhân sự cấp uỷ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ đại hội chi bộ, đảng bộ; chương trình và nội dung đại hội; đề án về công tác nhân sự cấp uỷ khóa mới trình đại hội; phiếu bầu cử; hướng dẫn đại hội các chi bộ trực thuộc.

- Ban Chấp hành Đảng bộ Khối quyết định thành lập các Tiểu ban giúp cấp uỷ chuẩn bị và tổ chức đại hội, bao gồm Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban phục vụ. Đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng uỷ bộ phận do chi uỷ, đảng uỷ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo đại hội, không thành lập các tiểu ban.

2.1- Triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện.

- Căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các ban, cơ quan Đảng uỷ Khối theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện đại hội trong Đảng bộ Khối.

Các chi uỷ, đảng uỷ cơ sở căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của trên xây dựng kế hoạch, phân công chuẩn bị và tiến hành đại hội cấp mình, đảng bộ bộ phận và các chi bộ trực thuộc.

- Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt đến cán bộ chủ chốt trong Khối thông suốt nội dung Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh và của Đảng uỷ Khối.

- Các cấp uỷ cơ sở tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ, đảng bộ cơ sở thông suốt yêu cầu, nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và cấp mình.

2.2- Công tác chuẩn bị văn kiện.

a)- Các văn kiện trình đại hội:

Chuẩn bị các dự thảo văn kiện trình đại hội chi bộ, đảng bộ gồm hai báo cáo: Báo cáo chính trị của chi bộ, đảng bộ và Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ trong nhiệm kỳ. Đối với chi bộ không có chi uỷ thì xây dựng Báo cáo chính trị và trong Báo cáo chính trị có thêm nội dung kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của bí thư, phó bí thư chi bộ trong nhiệm kỳ.  

- Báo cáo chính trị của chi bộ, đảng bộ phải đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua; gắn với kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng bộ với thực hiện Điều lệ Đảng khoá XI, các nghị quyết của Tỉnh uỷ khoá IX, các kết luận, nghị quyết của Hội nghị Trung ương khoá XI, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ, đảng bộ trên các lĩnh vực về công tác chính trị tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong nhiệm kỳ tới.

- Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ cần đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo, điều hành trong nhiệm kỳ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết điểm và đề ra lộ trình, biện pháp khắc phục.

- Để bảo đảm chất lượng thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện trước và trong đại hội, trên cơ sở toàn văn báo cáo chính trị, các cấp uỷ cần chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội bao gồm những nội dung cơ bản, quan trọng của báo cáo chính trị để cán bộ, đảng viên góp ý và đại hội thảo luận, quyết định.

b) - Tổ chức lấy ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo văn kiện:

Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội của cấp mình và thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp, các cấp uỷ cần tổ chức lấy ý kiến đóng góp bằng hình thức thiết thực.

- Hình thức lấy ý kiến chủ yếu là tổ chức hội nghị, đóng góp trực tiếp vào dự thảo văn kiện. Đối tượng lấy ý kiến là tập thể cấp uỷ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức ngoài đảng ở cơ quan, đơn vị. Sau đó tiếp thu, chỉnh sửa thành dự thảo văn kiện lần thứ hai.

- Tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện lần thứ hai thông qua hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Tại hội nghị này, ngoài việc đóng góp vào dự thảo văn kiện của cấp mình, cán bộ, đảng viên còn tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và của đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp. Sau đó, cấp uỷ tiếp thu, chỉnh sửa thành dự thảo văn kiện lần thứ ba trình đại hội; đồng thời tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và của đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp trình đại hội tiếp tục cho ý kiến, sau đó chi uỷ, đảng uỷ cơ sở hoàn chỉnh gửi về Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối (chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận gửi về đảng uỷ cơ sở).

2.3- Về công tác chuẩn bị nhân sự cấp uỷ khóa mới.

a)- Yêu cầu:

Các cấp uỷ cơ sở, tổ chức đảng trực thuộc Đảng uỷ Khối lãnh đạo công tác chuẩn bị nhân sự cấp uỷ khóa mới đạt các yêu cầu theo Khoản a, Điểm 2 (2.3), Mục II, Kế hoạch số 106-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI.

b)- Về tiêu chuẩn cấp uỷ viên:

Thực hiện theo Khoản b, Điểm 2 (2.3), Mục II, Kế hoạch số 106-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI.

c)- Về cơ cấu cấp uỷ và độ tuổi cấp uỷ viên khóa mới:

* Về cơ cấu cấp uỷ:

- Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, các cấp uỷ cần có cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cấp ủy viên, làm giảm chất lượng của cấp uỷ.

- Cơ cấu cấp uỷ Khối, dưới 40 tuổi (phấn đấu từ 10% trở lên), từ 40 đến 50 tuổi (từ 40 - 50%), còn lại từ 50 tuổi trở lên. Cơ cấu cấp uỷ cơ sở, dưới 30 tuổi (phấn đấu không dưới 10%), từ 30 đến 45 tuổi (từ 40 - 55%), còn lại từ 45 tuổi trở lên. Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp uỷ viên nữ không dưới 15% và cần có cán bộ nữ trong ban thường vụ cấp uỷ.

- Cấp uỷ các cấp đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp uỷ viên của đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015 và cần bảo đảm 3 độ tuổi trong cấp uỷ; phấn đấu 3 độ tuổi trong ban thường vụ cấp uỷ.

* Về độ tuổi cấp uỷ viên:

Các đồng chí lần đầu tham gia cấp uỷ nói chung phải đủ tuổi công tác được hai nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng phải trọn 01 nhiệm kỳ. Những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp uỷ Khối, cơ sở, đảng uỷ bộ phận nói chung phải đủ tuổi công tác trọn 01 nhiệm kỳ, ít nhất còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên. Đối với chi uỷ chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, chi uỷ chi bộ trực thuộc đảng uỷ bộ phận những đồng chí được giới thiệu tham gia lần đầu hoặc tái cử phải đủ tuổi công tác trọn 01 nhiệm kỳ (2015 - 2017).

d)- Về số lượng cấp uỷ viên, uỷ viên ban thường vụ và phó bí thư cấp uỷ.

* Cấp cơ sở:

- Đảng bộ cơ sở, tuỳ nơi mà bầu số lượng cấp uỷ viên hợp lý nhưng không dưới 07 đồng chí và không quá 15 đồng chí, uỷ viên thường vụ từ 03 đến 05 đồng chí, phó bí thư 01 đồng chí.

- Đảng bộ bộ phận bầu cấp uỷ tối đa không quá 07 đồng chí, phó bí thư 01 đồng chí.

- Chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc có từ 03 đến 04 đảng viên, chỉ bầu bí thư chi bộ; chi bộ có từ 05 đến 08 đảng viên, bầu bí thư, phó bí thư; chi bộ có từ 09 đến dưới 30 đảng viên, bầu chi uỷ từ 03 đến 07 đồng chí, phó bí thư 01 đồng chí.

- Chi bộ, đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc phải cơ cấu người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị (đối với chi bộ trực thuộc là đồng chí trưởng hoặc đồng chí cấp phó trưởng phòng, khoa, tương đương) tham gia cấp uỷ và giới thiệu bầu giữ chức bí thư cấp uỷ.

Phân công uỷ viên ban thường vụ đảng uỷ cơ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan báo chí: Bí thư, phó bí thư phân công phụ trách công việc theo quy định trong quy chế làm việc của cấp uỷ, đồng chí phó bí thư đảng uỷ kiêm chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra đảng uỷ; đối với các uỷ viên ban thường vụ có thể phân công làm chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra, hoặc phụ trách tổ chức, tuyên huấn của đảng uỷ, hoặc chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên.

* Cấp uỷ viên Khối:

Số lượng cấp uỷ viên Khối là 27 đồng chí. Số lượng Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối là 09 đồng chí. Số lượng phó bí thư 02 đồng chí.

Định hướng phân công Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối:

- Bí thư Đảng uỷ Khối;

- 02 Phó Bí thư Đảng uỷ Khối;

Các chức danh Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối:

- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối;

- Trưởng Ban tổ chức Đảng uỷ Khối;

- Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối;

- Chánh Văn phòng Đảng uỷ Khối;

- 02 đồng chí là trưởng các đoàn thể thuộc Khối, hoặc bí thư cấp uỷ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Khối.

đ)- Quy trình công tác nhân sự cấp ủy trước, trong, sau đại hội.

Thực hiện theo Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp uỷ tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Hướng dẫn số 24-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về công tác nhân sự cấp uỷ tại đại hội đảng bộ các cấp trong Tỉnh và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối.

e)- Thực hiện bầu cử có số dư và đại hội giới thiệu bí thư cấp uỷ:

- Bầu cử cấp uỷ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra cấp uỷ các cấp thực hiện theo Quyết định 244-QĐ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn của Ban Bí thư.

- Đại hội Đảng bộ Khối, đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận thực hiện việc lấy ý kiến giới thiệu bí thư đảng bộ trong số các đồng chí vừa trúng cử vào ban chấp hành đảng bộ.

3/- Về số lượng đại biểu và việc bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

3.1- Về số lượng đại biểu.

- Số lượng đại biểu Đại hội Đảng bộ Khối không quá 300 đại biểu.

- Cấp cơ sở nói chung tiến hành đại hội đảng viên.

- Các đảng bộ cơ sở có từ 150 đảng viên đến dưới 200 đảng viên, có khó khăn về điều kiện tổ chức đại hội đảng viên, nếu được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đồng ý thì tổ chức đại hội đại biểu.

- Các đảng bộ cơ sở có từ 200 đảng viên trở lên thì tiến hành đại hội đại biểu. Số lượng đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở do cấp uỷ cơ sở quyết định theo tỷ lệ trên 1/3 tổng số đảng viên của đảng bộ mình, nhưng không dưới 100 đại biểu.

3.2- Về việc bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

- Cấp uỷ triệu tập đại hội căn cứ vào Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên về số lượng đại biểu đại hội đảng bộ các cấp, số lượng đảng viên, số lượng tổ chức đảng trực thuộc và vị trí quan trọng của từng đảng bộ trực thuộc để phân bổ đại biểu tham dự đại hội.

- Đại hội chi bộ, đảng bộ được bầu một số đại biểu dự khuyết dự đại hội đại biểu cấp trên để thay thế đại biểu chính thức vắng mặt trong suốt thời gian đại hội cấp trên. Số lượng đại biểu dự khuyết do đại hội quyết định.

III.- THỜI GIAN TIẾN HÀNH.

1/- Thời gian triển khai quán triệt.

- Đảng uỷ Khối tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh và của Đảng uỷ Khối vào đầu tháng 10 năm 2014.

- Cấp cơ sở triển khai vào giữa tháng 10 năm 2014.

2/- Thực hiện đánh giá cán bộ năm 2014 gắn với đánh giá cấp uỷ viên cuối nhiệm kỳ, đánh giá cán bộ quy hoạch đưa vào cấp uỷ khóa mới.

 Tiến hành đánh giá cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý năm 2014 kết hợp với đánh giá cấp uỷ đương nhiệm các cấp trong Đảng bộ Khối, cán bộ quy hoạch dự kiến đưa vào cấp uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

- Cấp cơ sở hoàn thành vào cuối tháng 12 năm 2014;

- Cấp Đảng uỷ Khối hoàn thành cuối tháng 01 năm 2015;

3/- Thời gian chuẩn bị văn kiện và nhân sự đại hội các cấp.

- Chi bộ trực thuộc hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện, dự kiến nhân sự chi uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ khóa mới, trình chi uỷ chi bộ hoặc chi bộ (nơi không có chi uỷ) lần cuối trước khi thông qua đảng uỷ bộ phận, đảng uỷ cơ sở cho ý kiến chậm nhất là ngày 15 tháng 01 năm 2015.

- Đảng uỷ bộ phận hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện, dự kiến nhân sự đảng uỷ, bí thư, phó bí thư đảng uỷ khóa mới, trình ban chấp hành đảng bộ lần cuối trước khi thông qua đảng uỷ cơ sở cho ý kiến chậm nhất là ngày 28 tháng 02 năm 2015.

- Cấp uỷ cơ sở hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện, dự kiến nhân sự cấp uỷ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra đảng uỷ khóa mới, trình ban chấp hành chi bộ, đảng bộ lần cuối trước khi thông qua Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối (Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Nhân sự) cho ý kiến chậm nhất là ngày 15 tháng 3 năm 2015.

- Đảng uỷ Khối hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện đại hội, dự kiến nhân sự cấp uỷ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra cấp uỷ khóa mới, trình Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần cuối, để thông qua Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Nhân sự) cho ý kiến trước ngày 31 tháng 5 năm 2015.

4/- Thời gian tiến hành đại hội.

- Đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng uỷ bộ phận: thời gian không quá 01 ngày, từ tháng 02 năm 2015, hoàn thành trong tháng 3 năm 2015.

- Đại hội đảng bộ bộ phận: thời gian không quá 01 ngày, từ đầu tháng 4 năm 2015, hoàn thành trong cuối tháng 4 năm 2015.

- Đại hội cấp cơ sở: thời gian không quá 02 ngày, từ tháng 4 năm 2015, hoàn thành trong nữa đầu tháng 6 năm 2015.

- Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh thời gian không quá 03 ngày, hoàn thành trong tháng 8 năm 2015. Thời gian họp trù bị không quá 1/2 ngày.

- Đại hội điểm các chi bộ trực thuộc hoàn thành vào đầu tháng 02 năm 2015; đại hội điểm cấp cơ sở, đảng bộ bộ phận hoàn thành vào đầu tháng 04 năm 2015.

5/- Việc sắp xếp, bố trí, thực hiện chế độ, chính sách cán bộ sau đại hội.

Đồng thời với việc phân công cấp uỷ viên khoá mới, cần lãnh đạo tốt công tác tư tưởng trong việc đề xuất sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với các đồng chí cấp uỷ viên không tái cử cấp uỷ khoá mới theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Chính phủ.

IV.- TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1/- Các cấp uỷ tổ chức triển khai, quán triệt đến cấp uỷ, đảng viên, quần chúng nhận thức nhất quán các yêu cầu, nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị, kế hoạch của Tỉnh, của Đảng uỷ Khối, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, của Đảng uỷ Khối và xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả đại hội chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận và cấp cơ sở, gắn với việc lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác tư tưởng trong chi bộ, đảng bộ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng, phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015. Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực.

2/- Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở; tập trung củng cố những cơ sở có biểu hiện về đoàn kết nội bộ, chỉ đạo kiểm tra, thẩm tra, xác minh, kết luận cán bộ có đơn thư khiếu nại, tố cáo và những trường hợp có vấn đề về chính trị trước khi tiến hành đại hội; chỉ đạo đảng uỷ cơ sở tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận làm điểm, rút kinh nghiệm trước khi tiến hành đại hội các chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối chọn đơn vị Đại hội điểm cấp cơ sở và thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, như sau:

- Đảng bộ Sở Xây dựng, đại hội điểm các đảng uỷ cơ sở khác dự rút kinh nghiệm.

- Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đại hội điểm các chi uỷ chi bộ cơ sở khác dự rút kinh nghiệm.

- Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Tỉnh, thí điểm Đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư.

3/- Sau đại hội, cấp uỷ khóa mới tổ chức rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội và báo cáo ban thường vụ cấp uỷ cấp trên trực tiếp; hoàn thành thủ tục báo cáo cấp uỷ cấp trên chuẩn y kết quả bầu cử cấp uỷ, bí thư, phó bí thư, uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra cấp uỷ khóa mới; phân công công tác cho các đồng chí cấp uỷ viên; xây dựng quy chế làm việc và chương trình hoạt động toàn khóa của cấp uỷ, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội.

4/- Các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng uỷ Khối theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp trong Đảng uỷ Khối, định kỳ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.

5/- Giao Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng uỷ bộ phận nhiệm kỳ 2015 – 2017.

 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (b/c),

- Đ/c Lê Hoàng Đức – UVBTV Tỉnh uỷ/

Bí thư Thành uỷ Cao Lãnh (b/c),

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (b/c),

- Đ/c Nguyễn Xuân Hữu - PCN UBKT Tỉnh uỷ,

- Đ/c Nguyễn Văn Thọ - UV UBKT Tỉnh uỷ,

- Các chi uỷ, đảng uỷ cơ sở,

- Các ban, cơ quan Đảng uỷ Khối,

- BTV Công đoàn Viên chức Tỉnh,

- BTV Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh,

- Các đồng chí Đảng uỷ viên Khối,

- Các đồng chí Uỷ viên UBKT Khối,

- Lưu Văn phòng + BTCĐUK.


Tải file Kế hoạch tại đây

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Minh Nghĩa