VĂN BẢN ĐẢNG ỦY

Ngày gửi: 12/1/2016 10:25:00 AM

Kế hoạch về nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, đảng uỷ trực thuộcĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

ĐẢNG ỦY CS TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP

*

    Số 202-KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cao Lãnh, ngày 19 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH

về nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, đảng uỷ trực thuộc

-----

Đảng bộ  Trường Đại học Đồng Tháp hiện có 31 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm: 04 đảng bộ bộ phận, 16 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Trường và 11 chi bộ trực  thuộc đảng  ủy bộ phận với tổng số 455 đảng viên. Những năm qua, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Trường nhìn chung có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó vai trò của các cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng cơ bản đạt yêu cầu, là hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp uỷ  để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp uỷ, như sau:

I.- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, trong đó chú trọng việc nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ.

II.- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1/- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, triển khai, quán triệt và học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong chi bộ, đảng bộ.

Tập trung tuyên truyền và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, những nghị quyết, chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Khối, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân Tỉnh và của Đảng bộ Trường. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Phát huy vai trò, trách nhiệm của chi bộ trong công tác quản lý, giáo dục đảng viên; nhân rộng gương người tốt, việc tốt và những điển hình tiên tiến.

2/- Lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị

Tăng cường mối quan hệ phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị, phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động; phát động phong trào thi đua người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; giữ gìn đoàn kết nội bộ; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của công chức, viên chức, người lao động.

3/- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ

Căn cứ Điều lệ Đảng, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, quy chế làm việc của cấp uỷ cấp trên, xây dựng quy chế làm việc của cấp mình, phân công nhiệm vụ cụ thể từng cấp uỷ viên phụ trách các mặt công tác đảng và các đoàn thể (đối với Đảng uỷ Trường đã có phân công cấp uỷ viên phụ trách các chi bộ trực thuộc); đảm bảo hoạt động của các cấp uỷ đúng quy chế đề ra.

Thường xuyên cải tiến lề lối làm việc của các cấp uỷ, thực hiện nghiêm những nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng  (nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, đoàn kết thống nhất, kỷ luật nghiêm minh và tự giác); chú trọng phát huy dân chủ trong quá trình thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc trách nhiệm, quyền hạn của tập thể cấp uỷ; thường xuyên thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; thực hiện có hiệu quả công tác chất vấn tại các lần sinh hoạt Đảng. Tích cực tham gia với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện các quy trình về công tác cán bộ (quy hoạch, đào tạo, bố trí, bổ nhiệm, khen thưởng...). Quan tâm công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên đảm bảo số lượng và chất lượng, đúng quy định.

Chú trọng cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề hàng quý (chi bộ ít nhất mỗi quý phải sinh hoạt chuyên đề 1 lần), chú ý các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chi uỷ phải tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên sinh hoạt đầy đủ, nhất là những đồng chí lãnh đạo, tránh tình trạng đảng viên vắng sinh hoạt chi bộ nhiều tháng trong năm (kể cả vắng có lý do chính đáng); quan tâm, tạo điều kiện cho những đảng viên trẻ được phát biểu.

Tăng cường các biện pháp giáo dục, rèn luyện, quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Định kỳ hàng năm thực hiện tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể cấp uỷ, cá nhân cấp uỷ viên, đảng viên, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên.

4/- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra Đảng ủy về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tránh tình trạng đề ra chương trình kiểm tra, giám sát nhưng không tổ chức thực hiện hoặc trong thực hiện còn nhiều mặt hạn chế, thực hiện qua loa, đối phó.

Tăng cường công tác giám sát thường xuyên, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đồng chí phụ trách công tác kiểm tra giám sát của các chi, đảng ủy và Uỷ ban Kiểm Đảng uỷ trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

5/- Lãnh đạo công tác dân vận của Đảng; các đoàn thể thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tăng cường đổi mới nội dung và phương thức hoạt động

Tăng cường công tác dân vận của Đảng; thường xuyên phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực công tác dân vận.

Lãnh đạo các đoàn thể thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và theo Điều lệ của mỗi đoàn thể quy định; phát huy vai trò, trách nhiệm của đồng chí cấp uỷ viên phụ trách các đoàn thể; định kỳ (6 tháng, 1 năm) hoặc đột xuất khi có yêu cầu, cấp uỷ làm việc với ban chấp hành các đoàn thể, để nắm tình hình và định hướng hoạt động thời gian tới.

Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động, sinh hoạt, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị văn hóa; phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; làm tốt công tác bồi dưỡng, kết nạp quần chúng vào các tổ chức đoàn thể; thường xuyên giới thiệu những đoàn viên ưu tú, lý lịch rõ ràng cho Đảng xem xét, kết nạp.

III.- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/- Các cấp uỷ cơ sở căn cứ nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch này, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tại chi bộ, đảng bộ mình.

2/- Văn phòng Đảng – Đoàn giúp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhắc nhở, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; định kỳ sơ kết, cuối nhiệm kỳ tổng kết rút kinh nghiệm. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ Trường tăng cường kiểm tra, giám sát giúp Đảng uỷ Nhà trường  thực hiện tốt Kế hoạch này.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy Trường,

- Các chi bộ, đảng bộ bộ phận,

- Các đơn vị, đoàn thể trong trường,

- Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn.

T/M ĐẢNG UỶ

 PHÓ BÍ THƯ


                            Đã ký


  Phạm Minh Giản