Đảng ủy Nhà trườngKế hoạch kết nạp đảng viên năm 2022  (06/04/2022 02:29:00)
Kế hoạch kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp  (24/08/2020 10:57:00)
Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025  (24/08/2020 10:52:00)
Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025  (17/08/2020 02:18:00)
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025  (30/06/2020 11:20:00)
Kế hoạch kết nạp đảng viên năm 2019  (31/01/2019 09:58:00)
Nghị quyết về việc phân công lại nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015-2020  (20/06/2018 03:22:00)
Kế hoạch về nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, đảng uỷ trực thuộc  (01/12/2016 10:25:00)
Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp, tháng 3 năm 2016  (15/04/2016 10:57:00)
Kế hoạch kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2015 - 2020  (15/04/2016 10:24:00)
Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020  (01/10/2015 02:04:00)
Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường Đại học Đồng Tháp khóa XVII  (16/02/2016 03:01:00)
Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp  (16/02/2016 03:06:00)