Ngày gửi: 1/23/2024 3:55:00 PM

Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025STT Họ và tên Chức vụ Đảng Chức vụ Chính quyền
1   Trương Tấn Đạt Bí thư Đảng ủy Chủ tịch Hội đồng Trường
2   Hồ Văn Thống Phó Bí thư Đảng ủy Hiệu trưởng 
3   Lương Thanh Tân Ủy viên Thường vụ Phó Hiệu trưởng
4   Cao Dao Thép Ủy viên Thường vụ Phó Hiệu trưởng
5   Nguyễn Quốc Vũ Ủy viên Ban Chấp hành Phó Hiệu trưởng
6   Lê Thị Mai An Ủy viên Ban Chấp hành Phó Trưởng khoa Giáo dục THMN
7   Nguyễn Văn Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Trưởng khoa Sư phạm Toán - Tin
8   Nguyễn Hữu Duyệt Ủy viên Ban Chấp hành Trưởng phòng Công tác Đảng - Đoàn thể
9   Võ Thị Thanh Lan Ủy viên Ban Chấp hành Phó Trưởng phòng Công tác Đảng - Đoàn thể
10   Phạm Văn Hiệp Ủy viên Ban Chấp hành Trưởng phòng Công tác sinh viên và Truyền thông
11   Bùi Văn Thắng Ủy viên Ban Chấp hành Trưởng phòng Đào tạo
12   Nguyễn Anh Thư Ủy viên Ban Chấp hành Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế
13   Nguyễn Giác Trí Ủy viên Ban Chấp hành Trưởng khoa Kinh tế
14   Hồ Sỹ Thắng Ủy viên Ban Chấp hành Trường Phòng Đào tạo Sau Đại học