Ngày gửi: 1/23/2024 3:59:00 PM

Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp 
STT Họ và tên Chức vụ Đảng Chức vụ Chính quyền
1 Nguyễn Thành Nghĩa Phó Chủ nhiệm UBKT Giảng viên Phòng Công tác Đảng - Đoàn thể
2 Nguyễn Anh Thư
Ủy viên Ban Chấp hành,
Ủy viên UBKT
Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế
3 Lý Huy Hoàng Ủy viên UBKT Giảng viên Phòng Đào tạo Sau đại học
4 Đặng Trường Trung Tín Ủy viên UBKT Trưởng phòng Thanh Tra - Pháp chế