Ngày gửi: 2/27/2023 2:55:00 PM

Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Đồng ThápSTT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ Chính quyền

1

Trần Văn Phúc

Ủy viên Thường vụ,

Chủ nhiệm UBKT

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

2

Nguyễn Thành Nghĩa Phó Chủ nhiệm UBKT Giảng viên Phòng Công tác Đảng - Đoàn thể

3

Nguyễn Anh Thư

Ủy viên Ban Chấp hành,
Ủy viên UBKT
Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế

4

Lý Huy Hoàng

Ủy viên UBKT Giảng viên Phòng Đào tạo Sau đại học

5

Đặng Trường Trung Tín

Ủy viên UBKT Trưởng phòng Thanh Tra - Pháp chế