Phòng Công tác Đảng - Đoàn thể

Ngày gửi: 1/4/2023 10:42:00 AM

Tổ chức nhân sự
TT Họ và tên Trình độ Chức vụ Điện thoại liên hệ
1   Nguyễn Hữu Duyệt Thạc sĩ Đảng ủy viên,
Trưởng phòng Công tác Đảng – Đoàn thể
0918.627.989
2   Võ Thị Thanh Lan Thạc sĩ Đảng ủy viên,
Phó Trưởng Phòng Công tác Đảng - Đoàn thể
0944.104.904
3   Nguyễn Thành Nghĩa Thạc sĩ Phó Chủ nhiện UBKT Đảng ủy.
Giảng viên chính
0909.645.886
4   Nguyễn Thị Hồng Uyên Cử nhân Thư ký Đảng ủy, Chuyên viên 0989.081.231
5   Nguyễn Hoàng Lâm Em Thạc sĩ Giảng viên 0973.506.177
6   Lê Phước Vinh Thạc sĩ Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội SV Trường,
Giảng viên
0947.025.052
7   Nguyễn Thanh Hải Thạc sĩ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường,
Chuyên viên
0907.239.266
8   Huỳnh Thanh Thương Cử nhân Chuyên viên 0962.666.489