Phòng Công tác Đảng - Đoàn thể

Ngày gửi: 10/10/2023 11:16:00 AM

Tổ chức nhân sựTT Họ và tên Trình độ Chức vụ Điện thoại
liên hệ
1   Nguyễn Hữu Duyệt Thạc sĩ Đảng ủy viên,
Trưởng phòng Công tác Đảng - Đoàn thể
0918.627.989
2   Võ Thị Thanh Lan Thạc sĩ Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng
Phòng Công tác Đảng - Đoàn thể
0944.104.904
3   Nguyễn Thành Nghĩa Thạc sĩ Phó Chủ nhiện UBKT Đảng ủy,
Giảng viên chính
0909.645.886
4   Nguyễn Ngọc Phú Tiến sĩ Thư ký Hội đồng trường,
Giảng viên chính
0973.506.885
5   Nguyễn Thị Hồng Uyên Cử nhân Thư ký Đảng ủy, Chuyên viên 0989.081.231
6   Nguyễn Hoàng Lâm Em Thạc sĩ Giảng viên 0973.506.177
7   Lê Phước Vinh Thạc sĩ Bí thư Đoàn trường, Giảng viên 0947.025.052
8   Nguyễn Thanh Hải Thạc sĩ Chủ tịch Hội Sinh viên Trường,
Chuyên viên
0907.239.266
9   Huỳnh Thanh Thương Cử nhân Chuyên viên 0962.666.489