Phòng Công tác Đảng - Đoàn thể

Ngày gửi: 4/18/2022 1:50:00 PM

Tổ chức nhân sự
TT Họ và tên Trình độ Chức vụ Điện thoại liên hệ
1   Nguyễn Hoàng Anh Tiến sĩ Trưởng phòng Công tác Đảng – Đoàn thể 0939.399.177
2   Võ Thị Thanh Lan Thạc sĩ Phó Trưởng Phòng Công tác Đảng - Đoàn thể 0944.104.904
3   Nguyễn Thành Nghĩa Thạc sĩ Giảng viên chính 0909.645.886
4   Nguyễn Thị Hồng Uyên Cử nhân Thư ký Đảng ủy, Chuyên viên 0989.081.231
5   Nguyễn Hoàng Lâm Em Thạc sĩ Giảng viên 0973.506.177
6 Lê Phước Vinh Thạc sĩ Giảng viên 0947.025.052
7 Nguyễn Thanh Hải Thạc sĩ Chuyên viên 0907.239.266
8 Huỳnh Thanh Thương Cử nhân Chuyên viên 0962.666.489