Phòng Công tác Đảng - Đoàn thể

Ngày gửi: 10/10/2023 11:16:00 AM

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công tác Đảng - Đoàn thể1.  CHỨC NĂNG

Phòng Công tác Đảng - Đoàn thể là đơn vị tham mưu và giúp việc cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về các mặt công tác của Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường.

        2. NHIỆM VỤ

      a) Trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy Trường về các mặt công tác Đảng.

       b) Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; thực hiện chế độ báo cáo định kì theo quy định; thông báo ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đến các chi bộ, đảng bộ bộ phận.

       c) Xây dựng chương trình công tác của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phục vụ công tác của cấp ủy.

       d) Thực hiện công tác thu, chi đảng phí, nộp, quản lý và sử dụng theo đúng quy định.

       đ) Phối hợp với Công đoàn trường thực hiện chức năng tham mưu Đảng ủy và Hiệu trưởng lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực công tác Công đoàn.

       e) Phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường tham mưu Đảng ủy và Hiệu trưởng về công tác Đoàn, Hội.

       g) Phối hợp với Hội Cựu Chiến binh cơ sở Trường tham mưu Đảng ủy về công tác hoạt động của Hội Cựu Chiến binh cơ sở Trường.

       h) Thực hiện công tác hành chính đối với công tác Đảng - Đoàn thể.