Ngày gửi: 15/03/2016 09:55:00

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp vừa ban hành hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quang cảnh hội nghị hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội X
Đảng bộ Tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020


Theo đó, yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cần đạt hiệu quả thiết thực, tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân đã đạt được trong 5 năm qua, cũng như những yếu kém, khó khăn cần phải nỗ lực khắc phục, đồng thời nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp chủ yếu cần tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết. Gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Tỉnh với Nghị quyết Đại hội cấp mình và Chương trình hành động của cấp uỷ thực hiện Nghị quyết.

Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên phải được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc theo tinh thần đổi mới, nội dung ngắn gọn, cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, theo tinh thần “dễ nắm, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm”. Chọn lọc những nội dung trọng tâm, cốt lõi trong Nghị quyết, gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, những công việc cụ thể phải làm để triển khai. Dành thời gian cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận làm rõ những vấn đề quan trọng trong Nghị quyết.

Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân những nội dung chính của Nghị quyết bằng nhiều hình thức phù hợp; tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, động viên đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Tỉnh, cấp huyện và tương đương hoàn thành trong tháng 3 năm 2016, cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 4 năm 2016.

HD
Nguồn: www.btg.dongthap.gov.vn