Ngày gửi: 01/10/2015 02:34:00

Đồng Tháp tổ chức triển khai Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị(ĐCSVN) - Sáng 22/9, Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.Hội nghị quán triệt Chỉ thị 36-CT/TW cho các cán bộ chủ chốt.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Đồng Tháp đã triển khai, quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác nhân sự cấp ủy; hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp… 

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp chỉ đạo các cấp ủy đảng trong tỉnh chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; coi trọng chất lượng, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân; lãnh đạo và tổ chức tốt việc thảo luận các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong dự thảo văn kiện đại hội các cấp; công tác chuẩn bị nhân sự phải tiến hành đúng nguyên tắc, trình tự, hướng dẫn; cùng với công tác chuẩn vị và tiến hành đại hội phải lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015. 
   
Sau hội nghị này, các cấp ủy Đảng ở Đồng Tháp sẽ tổ chức triển khai kế hoạch Đại hội các cấp hoàn thành vào giữa tháng 10/2014; tiến hành công tác đánh giá cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý năm 2014 kết hợp với đánh giá cấp ủy đương nhiệm các cấp, đánh giá cán bộ quy hoạch đưa vào cấp ủy khóa mới trong tháng 2/2015.
    
Về thời gian, Tỉnh ủy Đồng Tháp chỉ đạo công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 6/2015; đại hội đại biểu đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố và tương đương hoàn thành trong tháng 8 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp tổ chức trong tháng 10/2015. Tỉnh cũng chọn đảng bộ xã Bình Thạnh (huyện Cao Lãnh) để tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở và thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy vào tháng 3/2015; đảng bộ huyện Tam Nông tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở và thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư huyện ủy vào tháng 6/2015./.

Viết Anh

Nguồn: www.cpv.org.vn