Ngày gửi: 4/5/2019 9:47:00 AM

Mẫu báo cáo kết quả chuyến đi công tác, học tập, nghiên cứu, tham quan, việc riêng... ở nước ngoài==> Tải mẫu báo cáo tại đây