Ngày gửi: 6/4/2019 9:08:00 AM

Thủ tục và biểu mẫu chuyển sinh hoạt Đảng    ĐẢNG BỘ KHỐI CCQ TỈNH ĐỒNG THÁP                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP          Cao Lãnh, ngày 14 tháng 3 năm 2012

                                    *

                         Số 15-TB/ĐU

 

THÔNG BÁO

lập thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên

 

Thực hiện Qui định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương. Về việc chuyển sinh hoạt Đảng đối với đảng viên.

Văn phòng Đảng ủy thông báo đến các chi bộ tiến hành hướng dẫn lập thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng đi chính thức hoặc tạm thời cho đảng viên là cán bộ, giảng viên đi học hoặc chuyển công tác và sinh viên đã ra trường. Cụ thể một số trường hợp như sau:

1.    Chuyển sinh hoạt Đảng đi tạm thời:

-       Cán bộ, giảng viên đi học trong nước từ 3 tháng đến 24 tháng.

-       Cán bộ, giảng viên đi học nước ngoài từ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

2.    Chuyển sinh hoạt Đảng đi chính thức:

-   Cán bộ, giảng viên đi học nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

-   Sinh viên tốt nghiệp ra trường.

Trường hợp sinh viên ra trường mà chưa có nơi làm việc hoặc nơi làm việc chưa có tổ chức Đảng thì chi bộ có thể để đảng viên sinh hoạt trong thời gian 12 tháng (hoặc chuyển sinh hoạt về nơi cư trú theo đề nghị của đảng viên) quá thời hạn này thì thông báo cho đảng viên sinh viên đó chuyển sinh hoạt Đảng chính thức về nơi thường trú.

Hồ sơ thủ tục gồm:

1. Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng (có mẫu kèm theo).

2. Bản tự kiểm điểm cá nhân: tóm tắt về ưu, khuyết điểm thực hiện nhiệm vụ đảng viên trong thời gian 1 năm trước thời điểm chuyển sinh hoạt Đảng, có ý kiến nhận xét của chi bộ (có mẫu kèm theo).

3. Quyết định (bản photo) của cấp có thẩm quyền cho chuyển công tác, thay đổi nơi cư trú hoặc Quyết định đi học, thông báo nhập học đối với cán bộ giảng viên; Quyết định phân công nhiệm sở đối với sinh viên.

4. Trường hợp sinh viên ra trường chuyển sinh hoạt Đảng về nơi cư trú photo kèm theo bằng tốt nghiệp.

5. Trích biên bản của chi bộ về việc xét cho chuyển sinh hoạt Đảng đối với đảng viên dự bị (có mẫu kèm theo).

Đề nghị các chi bộ hướng dẫn cho đảng viên thực hiện đúng tinh thần thông báo trên. Chi bộ gửi hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng của đảng viên về Văn phòng Đảng ủy nhà trường, sau khi hồ sơ đã đầy đủ.

Nơi nhận:

- Các chi bộ,

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ 

(đã ký) 

Phạm Minh Giản

* Tải biểu mẫu chuyển sinh hoạt Đảng tại đây