Ngày gửi: 9/23/2019 9:47:00 AM

Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Đồng ThápSTT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ Chính quyền

1

Phạm Minh Giản

Phó Bí thư Đảng ủy Phó Hiệu trưởng

2

Lương Thanh Tân

Ủy viên Thường vụ

Phó Hiệu trưởng

3

Huỳnh Mộng Tuyền

Ủy viên Thường vụ

Chủ tịch Hội đồng Trường

4

Cao Dao Thép

Ủy viên Thường vụ

Trưởng phòng Công tác Sinh viên

5

Võ Thanh Tùng

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó Hiệu trưởng

6

Nguyễn Hữu Duyệt

Ủy viên Ban Chấp hành

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo

7

Trương Tấn Đạt

Ủy viên Ban Chấp hành

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ và
Công tác Đảng

8

Vũ Trọng Tài

Ủy viên Ban Chấp hành

Trưởng phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản

9

Trần Quốc Trị

Ủy viên Ban Chấp hành Trưởng khoa SP Lý - Hóa - Sinh

10

Trần Quang Thái

Ủy viên Ban Chấp hành

Trưởng phòng Đào tạo

11

Nguyễn Anh Thư

Ủy viên Ban Chấp hành

Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế

12

Trần Văn Phúc

Ủy viên Ban Chấp hành

Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế

13 Nguyễn Văn Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Trưởng khoa Sư phạm Toán học
14 Võ Thị Thanh Lan Ủy viên Ban Chấp hành Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ
và Công tác Đảng