Ngày gửi: 1/31/2019 10:38:00 AM

Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Đồng ThápSTT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ Chính quyền

1

Nguyễn Văn Đệ

Bí thư Đảng ủy

Hiệu trưởng

2

Phạm Minh Giản

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Hiệu trưởng

3

Cao Dao Thép

Ủy viên Thường vụ

Trưởng phòng Công tác Sinh viên

4

Huỳnh Mộng Tuyền

Ủy viên Thường vụ

Chủ tịch Hội đồng Trường

5

Võ Thanh Tùng

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó Hiệu trưởng

6

Nguyễn Hữu Duyệt

Ủy viên Ban Chấp hành

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo

7

Trương Tấn Đạt

Ủy viên Ban Chấp hành

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ và
Công tác Đảng

8

Vũ Trọng Tài

Ủy viên Ban Chấp hành

Trưởng phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản

9

Lương Thanh Tân

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó Hiệu trưởng

10

Trần Quang Thái

Ủy viên Ban Chấp hành

Trưởng phòng Đào tạo

11

Nguyễn Anh Thư

Ủy viên Ban Chấp hành

Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế

12

Trần Quốc Trị

Ủy viên Ban Chấp hành

Trưởng khoa SP Lý - Hóa - Sinh