Ngày gửi: 6/22/2020 9:00:00 AM

Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025STT Họ và tên Chức vụ Đảng Chức vụ Chính quyền
1  Trương tấn Đạt Bí thư Đảng ủy Chủ tịch Hội đồng Trường
2  Lương Thanh Tân Ủy viên Thường vụ Phó Hiệu trưởng
3  Trần Văn Phúc Ủy viên Thường vụ Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ và
Công tác Đảng
4  Cao Dao Thép Ủy viên Thường vụ Trưởng phòng Công tác Sinh viên
5  Nguyễn Anh Thư Ủy viên Ban Chấp hành Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế
6  Nguyễn Văn Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Trưởng khoa Sư phạm Toán học
7  Nguyễn Quốc Vũ Ủy viên Ban Chấp hành Trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng
8  Vũ Trọng Tài Ủy viên Ban Chấp hành Trưởng phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản
9  Trần Quang Thái Ủy viên Ban Chấp hành Trưởng phòng Đào tạo
10  Nguyễn Giác Trí Ủy viên Ban Chấp hành Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh
11  Bùi Văn Thắng Ủy viên Ban Chấp hành Phó Trưởng khoa Sư phạm
Lý - Hóa - Sinh
12  Võ Thị Thanh Lan Ủy viên Ban Chấp hành Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ
và Công tác Đảng
13  Lê Thị Mai An Ủy viên Ban Chấp hành Phó Trưởng khoa Giáo dục
14  Nguyễn Hữu Duyệt Ủy viên Ban Chấp hành
Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng
Nhà giáo