Ngày gửi: 4/15/2016 9:04:00 AM

Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Đồng ThápSTT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ Chính quyền

1

Nguyễn Văn Đệ

Bí thư Đảng ủy

Hiệu trưởng

2

Phạm Minh Giản

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Hiệu trưởng

3

Dương Huy Cẩn

Ủy viên Thường vụ

Trưởng Khoa GD TH - MN

4

Cao Dao Thép

Ủy viên Thường vụ

Trưởng phòng Công tác Sinh viên

5

Huỳnh Mộng Tuyền

Ủy viên Thường vụ

Trưởng Khoa QLGD & TLGD

6

Võ Thanh Tùng

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó Hiệu trưởng

7

Nguyễn Hữu Duyệt

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó Trưởng khoa SP Toán - Tin

8

Trương Tấn Đạt

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó Trưởng phòng CTSV

9

Nguyễn Dương Hoàng

Ủy viên Ban Chấp hành

Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học

10

Vũ Trọng Tài

Ủy viên Ban Chấp hành

Trưởng phòng Thiết bị - Công nghệ

11

Lương Thanh Tân

Ủy viên Ban Chấp hành

Trưởng phòng Đào tạo

12

Trần Quang Thái

Ủy viên Ban Chấp hành

Trưởng khoa GDCT & CTXH

13

Nguyễn Anh Thư

Ủy viên Ban Chấp hành

Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế

14

Trần Quốc Trị

Ủy viên Ban Chấp hành

Trưởng khoa SP Hóa - Sinh - KTNN

15

Lương Văn Tùng

Ủy viên Ban Chấp hành

Trưởng khoa SP Lý - KTCN