Văn phòng Công tác Đảng

Ngày gửi: 5/12/2020 4:01:00 PM

Tổ chức nhân sự
1

Võ Thị Thanh Lan
Phó Trưởng phòng TCCB&CTĐ

Thạc sĩ

ĐT: 0944.104.904

2

Nguyễn Thành Nghĩa
Giảng viên

Thạc sĩ

ĐT: 0909.645.886

3

Nguyễn Thị Hồng Uyên
Thư ký Đảng ủy, Chuyên viên

Cử nhân

ĐT: 0989.081.231

4

Nguyễn Hoàng Lâm Em
Giảng viên

Thạc sĩ

ĐT: 0973.506.177