Văn phòng Công tác Đảng

Ngày gửi: 4/2/2021 12:44:00 AM

Tổ chức nhân sự
TT Họ và tên Trình độ Chức vụ Điện thoại liên hệ
1   Nguyễn Hoàng Anh Tiến sĩ Phó Trưởng phòng phụ trách phòng       
Công tác Đảng – Đoàn thể
0939.399.177
2   Võ Thị Thanh Lan Thạc sĩ Phó Trưởng Phòng Công tác Đảng - Đoàn thể 0944.104.904
3   Nguyễn Thành Nghĩa Thạc sĩ Giảng viên 0909.645.886
4   Nguyễn Thị Hồng Uyên Cử nhân Thư ký Đảng ủy, Chuyên viên 0989.081.231
5   Nguyễn Hoàng Lâm Em Thạc sĩ Giảng viên 0973.506.177