Văn phòng Công tác Đảng

Ngày gửi: 6/8/2018 9:34:00 AM

Tổ chức nhân sự1

Võ Thị Thanh Lan

Phó Trưởng phòng TCCB&CTĐ

Thư ký Đảng ủy

Thạc sĩ

ĐT: 0944.104.904

2

Nguyễn Thành Nghĩa

Giảng viên

Thạc sĩ

ĐT: 0909.645.886

3

Nguyễn Thị Hồng Uyên

Chuyên viên

Cử nhân

ĐT: 0989.081.231