Văn phòng Công tác Đảng

Ngày gửi: 5/31/2018 10:57:00 AM

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Công tác Đảng1.  CHỨC NĂNG

 -  Là đầu mối nối liền giữa các Ban của Đảng ủy, các chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhà trường với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy.
       - Chức năng tham mưu, giúp cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức, điều hành, xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ; làm trung tâm thông tin và tham mưu tổng hợp phục vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ra các quyết định, nghị quyết và kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã ban hành.

2. NHIỆM VỤ

      - Giúp Ban Thường vụ tổ chức, điều hành, xử lý công việc hàng ngày theo nhiệm vụ được phân công.

      - Nghiên cứu, tổng hợp, xử lý thông tin và đề xuất biện pháp giải quyết, phục vụ Ban Thường vụ quyết định về hoạt động của Đảng bộ theo trọng tâm được xác định trong từng thời gian, hoặc phát sinh đột xuất.

      - Làm công tác hành chính: văn thư, lưu trữ, khai thác và tổ chức bảo mật các tài liệu, văn kiện của cấp ủy