Ngày gửi: 5/12/2020 4:03:00 PM

Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Đồng ThápSTT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ Chính quyền

1

Huỳnh Mộng Tuyền

Ủy viên Thường vụ,

Chủ nhiệm UBKT

Giảng viên Khoa Giáo dục

2

Nguyễn Thành Nghĩa

Phó chủ nhiệm UBKT

Giảng viên Tổ chức Cán bộ và Công tác Đảng

3

Trần Huỳnh Lê

Ủy viên UBKT

Giảng viên P. Thanh Tra - Pháp chế

4

Châu Hoàng Trọng

Ủy viên UBKT

Giảng viên Khoa SP Nghệ thuật

5

Nguyễn Thị Thanh Vân

Ủy viên UBKT

Giảng viên K. SP Sử - Địa và GDCT