Ngày gửi: 4/15/2016 8:49:00 AM

Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Đồng ThápSTT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ Chính quyền

1

Huỳnh Mộng Tuyền

Ủy viên Thường vụ,

Chủ nhiệm UBKT

Trưởng Khoa QLGD & TLGD

2

Nguyễn Thành Nghĩa

Phó chủ nhiệm UBKT

Giảng viên VP Đảng - Đoàn

3

Trần Huỳnh Lê

Ủy viên UBKT

Giảng viên P. Thanh Tra - Pháp chế

4

Châu Hoàng Trọng

Ủy viên UBKT

Giảng viên Khoa SP Nghệ thuật

5

Nguyễn Thị Thanh Vân

Ủy viên UBKT

Giảng viên K. SP Ngữ văn - Sử - Địa