Đảng ủy Nhà trường
(Ngày gửi: 06/04/2022 02:29:00)
Kế hoạch kết nạp đảng viên năm 2022

(Ngày gửi: 24/08/2020 10:57:00)
Kế hoạch kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp

(Ngày gửi: 24/08/2020 10:52:00)
Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Ngày gửi: 17/08/2020 02:18:00)
Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Ngày gửi: 30/06/2020 11:20:00)
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Ngày gửi: 31/01/2019 09:58:00)
Kế hoạch kết nạp đảng viên năm 2019

(Ngày gửi: 20/06/2018 03:22:00)
Nghị quyết về việc phân công lại nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015-2020

(Ngày gửi: 01/12/2016 10:25:00)
Kế hoạch về nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, đảng uỷ trực thuộc

(Ngày gửi: 15/04/2016 10:57:00)
Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp, tháng 3 năm 2016

(Ngày gửi: 15/04/2016 10:24:00)
Kế hoạch kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2015 - 2020
12