Đảng ủy cấp trên
(Ngày gửi: 05/04/2019 10:11:00)
Hướng dẫn số 22-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ

(Ngày gửi: 31/01/2019 10:03:00)
Quy định số 09-QĐi/TU về khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ

(Ngày gửi: 22/10/2018 08:44:00)
Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 "Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"

(Ngày gửi: 27/10/2015 09:04:00)
Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020

(Ngày gửi: 22/10/2015 08:40:00)
Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ Khối khóa VII

(Ngày gửi: 22/10/2015 08:38:00)
Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh khóa VII

(Ngày gửi: 03/12/2014 09:30:00)
Hướng dẫn số 95-HD/BTGTU về tuyên truyền, khánh tiết đại hội đảng các cấp

Hướng dẫn tuyên truyền, khánh tiết đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng


(Ngày gửi: 27/10/2014 10:40:00)
Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 19/9/2014 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW
Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 19/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

(Ngày gửi: 23/10/2014 02:15:00)
Kế hoạch số 128-KH/ĐUK ngày 01/10/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW
Kế hoạch số 128-KH/ĐUK ngày 01/10/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
(Ngày gửi: 23/10/2014 10:35:00)
Hướng dẫn số 07-HD/BTCĐUK ngày 01/10/2014 của BTC Đảng ủy khối về công tác nhân sự tại đại hội
Hướng dẫn số 07-HD/BTCĐUK ngày 01/10/2014 của Ban Tổ chức Đảng ủy khối về công tác nhân sự tại đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc
12