Thông báo từ Đảng bộ
(Ngày gửi: 06/04/2022 02:24:00)
Kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến năm 2025

(Ngày gửi: 19/01/2021 09:27:00)
Kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

(Ngày gửi: 17/07/2018 09:22:00)
Thông báo v/v tổ chức học tập, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

(Ngày gửi: 20/06/2018 03:11:00)
Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2018

(Ngày gửi: 15/04/2016 02:40:00)
Công văn về việc thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng đối với đảng viên là sinh viên năm cuối

(Ngày gửi: 02/06/2014 09:26:00)
Thông báo về việc báo cáo tự kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI

(Ngày gửi: 24/03/2013 08:24:00)
Kế hoạch học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XI

(Ngày gửi: 28/02/2013 04:05:00)
Quy định Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên

(Ngày gửi: 28/02/2013 04:02:00)
Trích biên bản họp Đảng ủy xét kết nạp Đảng và công nhận đảng viên chính thức tháng 02/2013

(Ngày gửi: 22/10/2012 08:10:00)
Trích biên bản họp Đảng ủy mở rộng tháng 10 năm 2012