Kiểm tra giám sát
(Ngày gửi: 26/10/2020 09:58:00)
Chương trình KTGS của UBKT Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Ngày gửi: 26/10/2020 09:56:00)
Chương trình KTGS của Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Ngày gửi: 31/01/2019 11:01:00)
Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp năm 2019

(Ngày gửi: 31/01/2019 11:01:00)
Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường năm 2019

(Ngày gửi: 02/07/2018 08:49:00)
Chương trình kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường năm 2018

(Ngày gửi: 02/07/2018 08:44:00)
Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp năm 2018

(Ngày gửi: 16/02/2016 03:30:00)
Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Ngày gửi: 16/02/2016 03:32:00)
Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Ngày gửi: 21/04/2015 02:02:00)
Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cơ sở Trường ĐH Đồng Tháp năm 2015

(Ngày gửi: 21/04/2015 02:01:00)
Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CS Trường ĐH Đồng Tháp năm 2015
12