THÔNG BÁO

Ngày gửi: 5/7/2013 3:50:00 PM

Thông báo Hội nghị sơ kết, đánh giá công tác Đảng giữa nhiệm kì 2010 - 2015  ĐẢNG BỘ KHỐI CCQ TỈNH ĐỒNG THÁP

ĐẢNG ỦY CƠ SỞ TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP

*

Số 54-CV/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cao Lãnh, ngày 06 tháng 5 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Hội nghị sơ kết, đánh giá công tác Đảng giữa nhiệm kì 2010 - 2015

 

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ, Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kì 2010 - 2015 của Đảng bộ trường. Cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự, thời gian, địa điểm

1. Thành phần tham dự

- Đại biểu đương nhiên: Lãnh đạo trường; Ban Chấp hành Đảng bộ trường; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Bí thư và phó bí thư các chi bộ trực thuộc; Trưởng, phó các đơn vị trong trường; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn Thanh niên trường.

- Đại biểu dự thêm: mỗi chi bộ cử thêm 04 đảng viên chính thức tham dự.

Đề nghị các chi bộ lập danh sách đại biểu đương nhiên và đại biểu dự thêm gửi về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 14/05/2013.

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 7h30 ngày 25/5/2013 (thứ 7)

3. Địa điểm: tại Giảng đường 1 Trường Đại học Đồng Tháp.

Yêu cầu Bí thư các chi bộ sắp xếp công việc, tạo điều kiện thuận lợi và nhắc nhở đảng viên tham dự đầy đủ.

II. Phân công nhiệm vụ

1. Phòng Thiết bị -  Công nghệ (đ/c Vũ Trọng Tài chỉ đạo): chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, máy chiếu.

2. Phòng Quản trị XDCB (Đảng ủy giao đ/c Nguyễn Minh Phương chỉ đạo): chuẩn bị ghế ngồi (số lượng khoảng 136 chỗ).

3. Đ/c Cao Dao Thép - ĐUV chỉ đạo: phụ trách chương trình văn nghệ và trang trí hội trường.

4. Đ/c Nguyễn Văn Son - ĐUV: phụ trách dẫn chương trình hội nghị.

5. Văn phòng Đảng ủy (đ/c Võ Thị Thanh Lan chỉ đạo): phụ trách tổng hợp tài liệu, chuẩn bị các giấy khen của tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 và mời đại biểu.

Yêu cầu các đồng chí, đơn vị nêu trên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

Nơi nhận:

- BCH Đảng bộ,        

- Các chi bộ,

- Các đơn vị,                 

  - Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

 

(Đã kí)

 

 

   Phạm Minh Giản