THÔNG BÁO

Ngày gửi: 4/14/2013 9:08:00 AM

Hướng dẫn tổ chức bình xét, biểu dương trong HT & LT TGĐĐHCM năm 2013ĐẢNG BỘ KHỐI CCQ TỈNH ĐỒNG THÁP        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY CƠ SỞ TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP       

                                *                                                       Cao Lãnh, ngày 05 tháng 4 năm 2013

                     Số 41-HD/ĐU                                         

           

HƯỚNG DẪN

tổ chức bình xét, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

------------

 

Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/ĐUK ngày 29/3/2013 của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Đồng Tháp, về hướng dẫn tổ chức bình xét, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013. Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp xây dựng hướng dẫn tổ chức bình xét, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 với những nội dung cụ thể sau đây:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Nhằm biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể và cá nhân thật sự là tấm gương tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cổ vũ, động viên, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo.

- Việc bình xét, biểu dương phải đảm bảo tính nghiêm túc, đúng quy trình.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN

1-    Tập thể

1.1. Đối tượng: các chi bộ trực thuộc; các đoàn thể.

1.2. Tiêu chuẩn:

Phải đạt các tiêu chuẩn sau:

- Triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Trường.

- Triển khai và thực hiện nghiêm túc những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh của Đảng ủy Trường đã xây dựng. Có thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Chi bộ hàng tháng có kiểm tra, giám sát đảng viên đăng ký phấn đấu rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Có sự chuyển biến thực sự về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; không có cán bộ, công chức vi phạm các tệ nạn xã hội, vi phạm những điều đảng viên không được làm; thực hành tiết kiệm, không tham ô, lãng phí, quan liêu.

- Là tập thể đoàn kết, phát huy dân chủ, chăm lo lợi ích cho thành viên của mình; tích cực tham gia phong trào thi đua và lập thành tích xuất sắc.

- Thực hiện tốt cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, đơn vị.

- Năm 2011, 2012:

+ Chi bộ phải đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

+ Phải đạt vững mạnh, xuất sắc tiêu biểu (công đoàn), đạt loại mạnh tiêu biểu (đoàn thanh niên).

2- Cá nhân

2.1. Đối tượng: Là cán bộ, giảng viên, công nhân viên, sinh viên, đảng viên đang sinh hoạt tại các đơn vị, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường.

2.2. Tiêu chuẩn

Phải đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại chi bộ, đơn vị, thật sự tiêu biểu được tập thể chi bộ, đơn vị tín nhiệm.

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đổi mới phương pháp làm việc đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả; đoàn kết nhân ái, tương trợ, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; gương mẫu trong mọi công việc, tích cực đấu tranh với các hành vi sai trái, vô đạo đức.

- Có hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; có nhiều sáng kiến trong công tác chuyên môn mang lại hiệu quả thiết thực (được cấp có thẩm quyền công nhận).

- Có đăng ký nội dung rèn luyện, thực hiện tốt theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được chi bộ thừa nhận, biểu dương khen thưởng.

- Năm 2011, 2012:

+ Đảng viên phải được công nhận đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Sinh viên chưa là đảng viên phải đạt từ loại giỏi trở lên.

+ Cán bộ, giảng viên chưa là đảng viên phải đạt chiến sĩ thi đua cơ sở.

III. SỐ LƯỢNG VÀ QUY TRÌNH BÌNH XÉT

1. Số lượng

1.1. Tập thể

Trên cơ sở kết quả đề nghị của chi ủy, Đảng ủy sẽ xét chọn những tập thể tiêu biểu để biểu dương khen thưởng (không ấn định số lượng).

1.2. Cá nhân

Kể cả đảng viên, quần chúng chưa là đảng viên số lượng đề nghị không vượt quá 15% trong tổng số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2012.

2. Quy trình lựa chọn

2.1. Tập thể

Đối với tập thể là tổ chức Đảng, đoàn thể do chi ủy chi bộ xem xét, trao đổi với lãnh đạo đơn vị và đề nghị Đảng ủy Trường khen thưởng.

Đảng ủy Trường sẽ tổ chức bình xét khen thưởng cấp Trường và lựa chọn 01 hoặc 02 tập thể thật sự tiêu biểu đề nghị Đảng ủy Khối khen.

2.2. Cá nhân

Đối với đảng viên do chi bộ bình xét; quần chúng chưa là đảng viên do các đơn vị bình xét. Chi ủy xem xét, quyết định đề nghị về Đảng ủy Trường.

Đảng ủy Trường sẽ tổ chức bình xét khen thưởng cấp Trường và lựa chọn 04 cá nhân thật sự tiêu biểu đề nghị Đảng ủy Khối khen.

IV. THỜI GIAN TIẾN HÀNH

Các chi bộ căn cứ nội dung hướng dẫn này, triển khai thực hiện và gửi đề nghị về Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp trước ngày 16/4/2013.

* Hồ sơ đề nghị gồm:

- Danh sách đề nghị của chi ủy.

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

- Biên bản cuộc họp bình xét.

- Photo bảng công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 2011, 2012 (CBGV chưa là đảng viên); giấy xác nhận kết quả học tập năm học 2011-2012 và kết quả học kỳ 1 năm học 2012-2013 (sinh viên chưa là đảng viên). Đối với đảng viên Văn phòng Đảng ủy đã có lưu các quyết định công nhận đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm (không cần phải nộp quyết định).

V.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tham mưu, theo dõi, nắm tình hình, hướng dẫn các chi bộ chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu của chi bộ, đơn vị đúng theo tiêu chuẩn yêu cầu đề ra.

2. Các chi bộ tổ chức thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng các tiêu chuẩn, số lượng quy định để giới thiệu tập thể, cá nhân tiêu biểu, xứng đáng được khen thưởng đề nghị Đảng ủy Trường khen.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các chi ủy trực thuộc kịp thời phản ánh về Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (qua Văn phòng Đảng ủy).

Nơi nhận:                                                                                     T/M ĐẢNG ỦY

- Đảng ủy Trường (báo cáo),                                                           PHÓ BÍ THƯ           

- Các chi bộ (th/hiện),

- Các đơn vị trong trường (th/hiện),

- Các đoàn thể (th/hiện),                                                                         (đã kí)

- Lưu VP Đảng ủy.

 

 

                                                                                   Phạm Minh Giản