THÔNG BÁO

Ngày gửi: 1/17/2013 3:05:00 PM

Về việc thông báo Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012ĐẢNG BỘ KHỐI CCQ TỈNHĐỒNG THÁP      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BỘ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP  Cao Lãnh, ngày14 tháng 01 năm 2013

                              *

                    Số 02-CV/ĐU                              

      về việc thông báo Hội nghị tổng kết

      công tác xây dựng Đảng năm 2012

                         

Kính gửi: - Các chi bộ trực thuộc;

- Các đồng chí, đơn vị có liên quan.

 

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ, Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012 của Đảng bộ trường. Cụ thể như sau:

 

I/ Thành phần tham dự, thời gian, địa điểm

1. Thành phần tham dự: tất cả đảng viên của Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp.

2. Thời gian: lúc 18h, ngày 30/01/2013 (thứ 4).

3. Địa điểm: tại nhà Thi đấu Thể dục Thể thao Trường Đại học Đồng Tháp.

Yêu cầu Bí thư các chi bộ sắp xếp công việc, tạo điều kiện thuận lợi và nhắc nhở đảng viên tham dự đầy đủ.

 

II/ Phân công viết tham luận cho hội nghị

1. Căn cứ vào kết quả phân tích chất lượng đảng viên và chi bộ năm 2012, Thường vụ Đảng ủy thống nhất phân công 03 chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2012” viết bài tham luận cho hội nghị, gồm 03 chi bộ sau:

1.1. Chi bộ Khoa Tiểu học – Mầm non,

1.2. Chi bộ Khoa Toán học,

1.3. Chi bộ Văn phòng Đảng ủy.

2. Các chi bộ còn lại Thường vụ Đảng ủy trường chỉ khuyến khích (không bắt buộc), nếu có điều kiện thì chi bộ viết bài tham luận gửi cho hội nghị tham khảo, học tập.

Các chi bộ gửi bài tham luận về Văn phòng Đảng ủy chậm nhất vào 25/01/2013, để văn phòng tổng hợp đóng tài liệu.

 

 

III/ Phân công nhiệm vụ

1.  Phòng Thiết bị -  Công nghệ (đ/c Vũ Trọng Tài chỉ đạo): chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, máy chiếu.

2.  Phòng Quản trị XDCB (Đảng ủy giao đ/c Phan Văn Tấn - UVTV chỉ đạo): chuẩn bị ghế ngồi (số lượng khoảng 530 chỗ).

  3. Đ/c Cao Dao Thép - ĐUV chỉ đạo: phụ trách chương trình văn nghệ và trang trí hội trường.

            4. Đ/c Nguyễn Văn Son - ĐUV: phụ trách dẫn chương trình hội nghị.

            5. Văn phòng Đảng ủy (đ/c Võ Thị Thanh Lan chỉ đạo): phụ trách tổng hợp tài liệu, nội dung trình chiếu, chuẩn bị các giấy khen của tập thể, cá nhân năm 2012 và mời đại biểu.

Yêu cầu các đồng chí, đơn vị nêu trên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

Nơi nhận:                                                     T/M ĐẢNG ỦY

-Như trên,                                                                        PHÓ BÍ THƯ

-Lưu VP Đ/U.

 

 

 

                                                                    Phạm Minh Giản