THÔNG BÁO

Ngày gửi: 12/6/2012 8:58:00 AM

Biên bản họp Đảng ủy xét kết nạp Đảng và công nhận đảng viên chính thức  ĐẢNG BỘ KHỐI CCQ T.ĐỒNG THÁP       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ĐẢNG ỦY CƠ SỞ T.ĐH ĐỒNG THÁP         Cao Lãnh, ngày 28 tháng 11 năm 2012

                               *                                                                                                                                                                                                                                                

TRÍCH BIÊN BẢN

V/v họp Đảng ủy tháng 11/2012

 

-        Thời gian: 14h ngày 28 tháng 11 năm 2012.

-        Địa điểm: Phòng họp Hiệu trưởng.

-        Thành phần: Các đ/c trong BCH Đảng bộ: 14/14 đ/c.

-        Chủ toạ: Đ/c Nguyễn Văn Đệ - Bí thư Đảng ủy.

-        Thư ký: Đ/c Võ Thị Thanh Lan.

Cuộc họp đã tiến hành xét kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức cho các quần chúng và các đồng chí sau:

 

1/Hồ sơ xét kết nạp Đảng:         Thông qua từng hồ sơ

1.    Nguyễn Thị Kim Thuận  -           SV CĐSĐịa11             Đồng ý 100%

2.    Huỳnh Trung Hiếu                      -           SV ĐHSĐịa09A          Đồng ý 100%

3.    Lê Văn Diễm Phúc                    -           SV ĐHSĐịa09B           Đồng ý 100%

4.    Nguyễn Hoàng Nam                  -           CB Thư viện                 Đồng ý 100%  

5.    Nguyễn Thị Hồng Quân -           CB P.KTĐBCLĐT      Đồng ý 100%

6.    Trần Thanh  Hải             -           SV ĐHQLVH09B       Đồng ý 100%

7.    Nguyễn Hoàng Trung -           GV K.Kinh tế             Đồng ý 100%

                        (chuyển ĐUK xem xét, cha vợ tham gia chế độ cũ)

8.    Đỗ Thị Cẩm Tú             -           SV ĐHCNTT08B        Đồng ý 100%

9.    Lê Cao Sơn                               -           SV ĐHCNTT08B        Đồng ý 100%

10. Nguyễn Nhựt Trường               -           SV ĐHCNTT09B        Đồng ý 100%

11.Nguyễn Chí Thanh                     -           SV ĐHSTin09              Đồng ý 100%

12.Nguyễn Hoàng Nam                  -           SV CĐSTin10              Đồng ý 100%

13.Nguyễn Thị Thảo                       -           SV CĐTin10B             Đồng ý 100%

14.Nguyễn Vương Quốc                -           SV ĐHCNTT09A        Đồng ý 100%

15.Nguyễn Thị Thùy Trang -           SV CĐTin10B             Đồng ý 100%

16.Võ Thị Hồng Loan                     -           SV ĐHSLý09B            Đồng ý 100%

17.Nguyễn Hồng Trâm                   -           SV GDTH11A Đồng ý 100%

18.Trần Thị Ngọc Hằng                  -           SV ĐHGDMN09C      Đồng ý 100%

19.Lê Thị Mỹ Trà                           -           GV K.THMN              Đồng ý 100%

                        (chuyển ĐUK xem xét, tín đồ đạo Thiên chúa)

20.Lê Thị Ngọc Hưởng                  -           SV ĐHGDTH09          Đồng ý 100%

21.Trần Ngọc Minh Khoa              -           GV K.THMN              Đồng ý 100%

22.Nguyễn Huỳnh Mơ                    -           SV ĐHGDMN09C      Đồng ý 100%

23.Lê Thị Kim Lan             -           SV ĐHGDMN09A      Đồng ý 100%

24.Ngô Thị Bạch Tuyết                  -           SV ĐHGDMN10B      Đồng ý 100%

25.Trần Thanh Hiếu                        -           SV ĐHSToán09A        Đồng ý 100%

26.Huỳnh Thị Ngọc Sương -           SV ĐHSToán09A        Đồng ý 100%

27.Tăng Thị Kim Ngọc                   -           SV ĐHSHóa10            Đồng ý 100%

28.Phan Thị Thanh Thảo                 -           SV CĐGDTC              Đồng ý 100%

29.Trương Văn Lợi             -           GV TT.TDTT               Đồng ý 100%

30.Nguyễn Vũ Linh                        -           SV ĐHGDCT09A       Đồng ý 100%

                        (chuyển ĐUK xem xét, cha ruột đi lính chế độ cũ)

31.Lâm Thành Được                      -           SV ĐHGDCT10          Đồng ý 100%

32.Trần Thị Kim Diệu                     -           SV ĐHGDCT09B        Đồng ý 100%

33.Lê Thị Thảo Sương                    -           SV ĐHSSử09B           Đồng ý 100%

                       

                        Không đồng chí nào có ý kiến gì khác.

 

2/Xét chuyển Đảng chính thức:     Hồ sơ đầy đủ

1.      Lê Phước Nấm                            SV K.Vật lý                      Đồng ý 100%

2.      Trần Ngọc Thiện                         SV K.Vật lý                      Đồng ý 100%

3.      Nguyễn Thanh Nga                      SV K.Địa lý                      Đồng ý 100%

4.      Nguyễn Văn Du                           SV K.Địa lý          Đồng ý 100% (ĐUK ra QĐ)

5.      Trần Quang Khánh                      SV K.Địa lý                      Đồng ý 100%

6.      Nguyễn Văn Anh                         SV K.Địa lý                      Đồng ý 100%

7.      Lê Diễm Kiều                              GV K.Sinh học                 Đồng ý 100%

8.      Dương Vân Anh                          CB K.Sinh học                  Đồng ý 100%

9.      Nguyễn Thị Thu Phương              SV K.Ng.ngữ                   Đồng ý 100%

10.  Tống Thị Minh Mẫn                     SV K.GDTC                    Đồng ý 100%

11.  Tăng Thị Hồng Mơ                      SV K.THMN                   Đồng ý 100%

12.  Trần Thảo Nhi                             SV K.THMN                   Đồng ý 100%

13.  Nguyễn Anh Thư                         SV K.THMN                   Đồng ý 100%

14.  Huỳnh Văn Nhớ                          SV K.THMN                   Đồng ý 100%

15.  Nguyễn Thị Dạng Phước              SV K.CNTT                                Đồng ý 100%

16.  Đặng Quốc Bảo                          GV K.CNTT        Đồng ý 100% (ĐUK ra QĐ)

17.  Phạm Thị Kim Nguyên                 SV K.CNTT                     Đồng ý 100%

18.  Mai Hồng Nhung                         SV K.CNTT                     Đồng ý 100%

19.  Nguyễn Hồ Trúc Anh                  SV K.CNTT                     Đồng ý 100%

20.  Trần Thị Cẩm Tuyết                     SV K.CNTT                     Đồng ý 100%

21.  Phan Thị Thúy Hằng                    SV K.CNTT                     Đồng ý 100%

22.  Nguyễn Quốc Trung                    SV K.CNTT                     Đồng ý 100%

23.  Nguyễn Thị Trúc Minh                 GV K.Toán học                Đồng ý 100%

24.  Lê Huỳnh Đức                             SV K.Kinh tế                    Đồng ý 100%

25.  Nguyễn Thị Cẩm Tú                    SV K.Kinh tế                    Đồng ý 100%

26.  Nguyễn Văn Thắng                      SV K.Kinh tế                    Đồng ý 100%

27.  Lê Thị Thơ                                  SV K.Kinh tế                    Đồng ý 100%

28.  Nguyễn Thị Ngọc Ánh                 SV K.GDTC                    Đồng ý 100%

29.  Nguyễn Minh Luận                      SV K.GDTC                    Đồng ý 100%

30.  Nguyễn Tấn Thành                      SV K.GDTC                    Đồng ý 100%

31.  Nguyễn Văn Liệt                         SV K.GDTC                    Đồng ý 100%

32.  Nguyễn Duy Thanh                      GV K.GDTC                    Đồng ý 100%

33.  Lê Phước Vinh                            CB VP Đoàn                    Đồng ý 100%

34.  Trần Hoàng Anh                          GV K.KHXHNV             Đồng ý 100%

35.  Vũ  Thị Thanh                              CB K.KHXHNV              Đồng ý 100%

36.  Lê Minh Nhựt                             SV K.Ng.Thuật                 Đồng ý 100%

37.  Hồ Thị Hồng Vân                        SV K.Hóa học                  Đồng ý 100%

38.  Võ Thị Diễm                                SV K.Hóa học                  Đồng ý 100%

39.  Lê Thúy Hằng                              SV K.Hóa học      Đồng ý 100% (ĐUK ra QĐ)

 

Không đồng chí nào có ý kiến gì khác.

 

Cuộc họp kết thúc lúc 16h, cùng ngày.

                  

           THƯ KÝ                                                                    CHỦ TỌA

                                                                                                BÍ THƯ

                                                                                               

 

 

                  

                 Võ Thị Thanh Lan                                                       Nguyễn Văn Đệ