THÔNG BÁO

Ngày gửi: 11/21/2012 9:19:00 AM

Kế hoạch đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2012  ĐẢNG BỘ KHỐI CCQ TỈNH ĐỒNG THÁP

ĐẢNG ỦY CƠ SỞ TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP

*

Số 149-KH/ĐU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cao Lãnh, ngày 12 tháng 11 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2012
-----------

Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BTCĐUK, ngày 30/10/2012 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp về việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; kiểm điểm, tự phê bình, phê bình tập thể, cá nhân cấp ủy; đánh giá cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể thuộc Khối hàng năm. Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp đề ra kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ, công chức để cấp uỷ đề ra chủ trương, giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức; kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp uỷ phải đánh giá trung thực, khách quan về ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của khuyết điểm, nêu rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đề ra giải pháp, lộ trình, thời gian khắc phục.     

- Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp uỷ thực hiện mỗi năm một lần gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác năm của đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

- Các cấp uỷ đảng cần quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, đánh giá cán bộ, công chức, kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp uỷ đến cán bộ, công chức, cấp uỷ, đảng viên; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định chặt chẽ việc thực hiện, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất; khắc phục bệnh thành tích, nể nang trong thực hiện.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, KIỂM ĐIỂM TẬP THẺ, CÁ NHÂN CẤP ỦY

1. Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

- Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thực hiện đúng yêu cầu, đối tượng, nội dung, phương pháp đánh giá, xếp loại chất lượng theo Hướng dẫn 07-HD/BTCTW, ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn 09-HD/BTCTU, ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và các biểu điểm, bản tự kiểm điểm, phiếu biểu quyết, biểu mẫu báo cáo kết quả… kèm theo Hướng dẫn này. 

- Ngoài ra, khi thực hiện cần chú ý các nội dung:

+ Căn cứ để đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên:

Căn cứ yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ cơ sở, Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh uỷ khoá IX về nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ đến năm 2015, các nội dung nêu trong Hướng dẫn 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, các nhiệm vụ của cấp uỷ cấp trên giao và của đảng bộ, chi bộ, tổ đảng đề ra.  

+ Đối tượng không đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên: 

. Đảng viên mới kết nạp trong tháng 12/2012.

. Đảng viên đã chuyển sinh hoạt đảng đi tạm thời (nhưng khi báo cáo số lượng đảng viên của chi bộ thì phải tính vào).

+ Tổ chức lấy ý kiến nhận xét, góp ý của đoàn thể:

Việc lấy ý kiến các tổ chức đoàn thể đóng góp cho Đảng ủy, chi ủy và đảng viên tùy từng điều kiện cụ thể mà vận dụng cho phù hợp, chỉ nên lấy ý kiến đóng góp của Ban chấp hành đoàn thể trực thuộc.

. Chỉ đạo các đoàn thể, đơn vị tổng kết đánh giá chất lượng của năm 2012.

. BCH Đoàn trường, BCH Công đoàn trường họp đóng góp ý kiến về công tác lãnh đạo, xây dựng Đảng của Đảng bộ, Đảng ủy,  Ban thường vụ Đảng ủy.

. BCH Đoàn trường chỉ đạo các BCH Liên Chi đoàn, BCH Chi đoàn góp ý kiến về công tác lãnh đạo, xây dựng Đảng của Chi bộ, đảng viên.

. BCH Công đoàn trường chỉ đạo các BCH Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn họp góp ý kiến về công tác lãnh đạo, xây dựng Đảng của Chi bộ, đảng viên.

(Chi ủy lấy ý kiến nhận xét của Ban Chấp hành các đoàn thể thuộc phạm vi chi bộ quản lý. Không đem bản tự kiểm của đảng viên và của Cấp ủy trình bày trước Ban chấp hành đoàn thể; nếu trong BCH đoàn thể đều là đảng viên thì không lấy ý kiến đóng góp của đoàn thể).

+ Quy trình đánh giá:

Căn cứ vào kết quả công tác đảng, chính quyền, đoàn thể, kết quả khen thưởng các danh hiệu nhà nước, các tiêu chí quy định trong Hướng dẫn 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương để tiến hành đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

. Đối với chi bộ:

- Đồng chí bí thư chuẩn bị dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong năm, gởi lấy ý kiến đóng góp của ban chấp hành các đoàn thể (kèm theo danh sách đảng viên) và tổng hợp ý kiến đóng góp.

- Từng đảng viên hoàn thành bản kiểm điểm cá nhân (Mẫu A1).

- Chi uỷ (hoặc đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ nơi không có chi uỷ) tự chấm điểm, dự kiến xếp loại chi bộ. Sau đó họp chi bộ báo cáo các nội dung đã được chi uỷ thống nhất chuẩn bị, để chi bộ cho ý kiến; từng đảng viên trình bày bản kiểm điểm trước chi bộ đóng góp ý kiến và bỏ phiếu xếp loại chi bộ, xếp loại đảng viên. Đối với chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở tổng hợp kết quả đề nghị đảng uỷ cơ sở xem xét, quyết định xếp loại chi bộ trực thuộc và xếp loại đảng viên.

- Tổng hợp kết quả đề nghị Đảng ủy Trường xem xét.

. Đối với Đảng uỷ cơ sở:

- Tổng hợp kết quả xếp loại đảng viên, xếp loại các chi bộ trực thuộc.

- Phân công chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ trong năm, gởi lấy ý kiến đóng góp của ban chấp hành các đoàn thể trực thuộc và tổng hợp ý kiến đóng góp.

- Gởi biểu điểm cho từng đảng uỷ viên tiến hành tự chấm điểm, dự kiến xếp loại đảng bộ. Mở hội nghị đảng uỷ, báo cáo các nội dung đã chuẩn bị, biểu điểm tự chấm của từng đảng uỷ viên, kết quả xếp loại đảng viên, xếp loại các chi bộ trực thuộc, để hội nghị đảng uỷ cho ý kiến, sau đó bỏ phiếu biểu quyết xếp loại đảng bộ; xem xét, quyết định xếp loại đảng viên, xếp loại chi bộ.

- Đảng uỷ chọn chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu khen thưởng; quyết định khen thưởng đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối xem xét, xếp loại đảng bộ Trường năm 2012.

+ Xếp loại chi bộ, đảng bộ cơ sở và xếp loại đảng viên phải bằng hình thức bỏ phiếu kín.

. Thành lập tổ kiểm phiếu, hướng dẫn cách ghi phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả tại hội nghị.

. Trước khi bỏ phiếu xếp loại tổ chức đảng, đồng chí bí thư chi bộ, đảng bộ nhắc lại mục 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) và mục 5 (tại gạch đầu dòng thứ nhất), điểm I, phần B và khi bỏ phiếu xếp loại đảng viên nhắc lại mục 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) và mục 5 (tại gạch đầu dòng thứ nhất), điểm II, phần B, Hướng dẫn 07-HD/BTCTW, ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương để đảng viên, cấp uỷ viên biết bỏ phiếu cho chính xác.    

. Về bỏ phiếu xếp loại chi bộ theo Mẫu A và đảng bộ cơ sở theo Mẫu E.

. Về bỏ phiếu xếp loại đảng viên phải thực hiện theo 02 vòng:

Vòng 1: Thực hiện theo Mẫu A: để chọn đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ (mức II); đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ (mức III); đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ (mức IV), phải được trên ½ số đảng viên chính thức của chi bộ bỏ phiếu tán thành.

Vòng 2: Thực hiện theo Mẫu B: để chọn đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (mức I), không vượt quá 15% trong tổng số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, phải được 2/3 trở lên số đảng viên chính thức của chi bộ bỏ phiếu tán thành.

2. Kiểm điểm, tự phê bình, phê bình tập thể, cá nhân cấp uỷ

Về đối tượng, nội dung, phương pháp tiến hành kiểm điểm thực hiện theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW, ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn 09-HD/BTCTU, ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Chú ý các nội dung sau: 

- Đối tượng kiểm điểm:

+ Đối với đảng ủy: kiểm điểm tập thể đảng ủy và đảng ủy viên

+ Đối với các chi bộ trực thuộc: kiểm điểm tập thể chi ủy và đảng viên.

- Nội dung kiểm điểm:

Tập thể viết Bản kiểm điểm theo Mẫu A2 và cá nhân viết Bản kiểm điểm theo Mẫu A1 gởi kèm Hướng dẫn này.

- Phương pháp tiến hành kiểm điểm:

+ Tập thể chi ủy, đảng uỷ dự thảo Báo cáo kiểm điểm, thảo luận đóng góp tại Hội nghị của chi ủy, đảng uỷ, sau đó bổ sung, hoàn chỉnh trình Hội nghị tổng kết năm của chi bộ, đảng bộ đóng góp ý kiến.

+ Các đồng chí đảng uỷ viên kiểm điểm tại chi bộ và đảng uỷ. 

+ Khi kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy phải mời đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối được phân công giám sát cơ sở đảng, đại diện lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng uỷ Khối đến dự, nắm và chỉ đạo kiểm điểm.

3. Đánh giá cán bộ, công chức các ban, cơ quan đảng, đoàn thể trực thuộc Đảng uỷ Khối

 Nội dung, quy trình đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức thực hiện theo Quy chế đánh giá cán bộ, công chức (ban hành kèm theo Quyết định số 286-QĐ/TW, ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Bộ Chính trị) và hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Chú ý các nội dung sau đây:

Nội dung đánh giá:

Cá nhân cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là đảng viên thì viết Bản tự kiểm điểm theo (Mẫu A1); cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ chưa là đảng viên thì viết Bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ theo (Mẫu 1: TĐG/TCTW).

* Ghi chú: Năm 2012 đã tiến hành kiểm điểm theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XI, trong nội dung bản kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên, kiểm điểm cá nhân cấp uỷ, đánh giá cán bộ, công chức (là đảng viên) vẫn đề cập phần tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, nhưng khi tiến hành kiểm điểm thì chỉ tập trung trình bày và góp ý kiến phần thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ý thức tổ chức kỷ luật và kiểm điểm những vấn đề mới phát sinh, không lặp lại những nội dung đã được kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4.

4. Khen thưởng cho tổ chức đảng và đảng viên

4.1. Đối với tập thể

- Đảng ủy Trường xét, tặng giấy khen và thưởng cho 20% chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2012, trong tổng số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh của đảng bộ.

- Đề nghị BTV Đảng ủy Khối xét, tặng giấy khen và thưởng cho Đảng ủy Trường đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2012.

4.2. Đối với cá nhân

Đảng ủy Trường xét, tặng giấy khen và thưởng cho 15% đảng viên đạt tiêu chuẩn “đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm 2012.

5. Báo cáo kết quả

 Các Chi bộ sau khi đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, hoàn chỉnh các hồ sơ, trực tiếp gởi về Văn phòng Đảng ủy, gồm các văn bản sau đây:

- Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên (theo Mẫu gửi kèm kế hoạch này);

- Báo cáo tổng kết năm của Chi bộ;

- Biên bản họp chi bộ về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (phải ghi rõ tỷ lệ số phiếu biểu quyết của từng đảng viên trong chi bộ);

- Bảng chấm điểm của chi bộ;

- Bản tự kiểm điểm của tập thể cấp ủy, những chi bộ chưa có chi ủy thì nộp bản tự kiểm điểm của Bí thư và P.Bí thư;

- Bản tự kiểm điểm của các đồng chí Đảng ủy viên;

- Danh sách đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân (nếu có);

- Bản tự kiểm của đảng viên được đề nghị khen thưởng (nếu có);

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công thực hiện:

- Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ được phân công phụ trách các Chi bộ, phải tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thẩm định chặt chẽ việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện nội dung đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở các Chi bộ trực thuộc.

- Ban Thường vụ Đảng ủy phân công 01 đồng chí viết bản tự kiểm điểm của tập thể cấp ủy.

- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xem xét, thẩm định, thống nhất kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Trường hợp chưa thống nhất với đề nghị của cấp ủy cơ sở, báo cáo Thường trực Đảng ủy lập tổ thẩm định lại trước khi trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét quyết định.

- Công đoàn viên chức và Đoàn Thanh niên trường chỉ đạo các tổ chức Đoàn thể tích cực góp ý xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên; tổng kết công tác đoàn thể năm 2012.

- Cấp ủy của các Chi bộ trực thuộc quán triệt văn bản và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung công tác phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên, chi bộ năm 2012 và đăng ký phấn đấu cho năm 2013.

- Văn phòng Đảng ủy tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm và hoàn chỉnh văn bản báo cáo về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối (cuối tháng 12/2012).

2.Thời gian thực hiện:

2.1. Các chi bộ thực hiện và hoàn chỉnh hồ sơ nộp về Văn phòng Đảng ủy chậm nhất ngày 14/12/2012.

2.2. Ban chấp hành Đảng ủy họp xét dự kiến 24/12/2012.

2.3. Văn phòng Đảng ủy  tổng hợp nộp hồ sơ về BTC.ĐUK chậm nhất 31/12/2012.

Thời gian thực hiện cấp bách, Thường vụ yêu cầu các Chi bộ tổ chức thực hiện khẩn trương để kịp thời gian báo cáo.

Quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các cấp ủy cần báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy).

 

Nơi nhận:                                                                                  T/M ĐẢNG UỶ

- BCH.ĐU(chỉ đạo thực hiện),                                                                   PHÓ BÍ THƯ

- Các chi bộ (thực hiện),                                                                      

- Công đoàn trường (thực hiện),

- Đoàn trường (thực hiện),                

- Lưu VP Đảng ủy.                 Phạm Minh Giản