Ngày gửi: 10/22/2012 8:21:00 AM

Biểu mẫu kỉ luật đảng viên 

ĐẢNG BỘ CS TRƯỜNG CĐN ĐỒNG THÁP

CHI BỘ …

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

_________________________________________

 

BẢN KIỂM ĐIỂM

                                               

                                                Kính gửi:       Chi bộ ……

Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp

Thông tin đảng viên kiểm điểm, như:

- Họ và tên: …

- Sinh ngày … tháng … năm 19…

- Chức vụ về Đảng, chính quyền, nơi công tác: …………

- Vào đảng ngày … tháng … năm … ; Chính thức: ngày … tháng … năm … Đang sinh hoạt đảng tại …

- Khen thưởng: … (nếu có)

- Kỷ luật: … (nếu có)

Nội dung vi phạm

-         Theo các nội dung triển khai của UBKT Đảng ủy Trường

-         Có giải trình ngắn gọn các nội dung nêu trên

-         Các nội dung khác (nếu có)

Tùy vào mức độ vi phạm, có tự phong hình thức kỷ luật thích hợp như Không kỷ luật, khiển trách, cảnh cáo, cách chức (nếu có chức vụ) và khai trừ. 

 

Trên đây là các nội kiểm điểm của cá nhân trong thời gian công tác tại Trường. Tuy nhiên cũng còn những khuyết điểm chưa thấy được, kính đề nghị các đồng chí đóng góp, xem xét để tạo điều kiện bản thân tôi sửa chữa, khắc phục và rèn luyện.

SaĐéc, ngày     tháng     năm 2011

Người viết kiểm điểm

 

 

     Ghi chú:

-  Mẫu này chỉ mang tính chất tham khảo.

-  Nội dung của Bản kiểm kiểm phải chứa:

+ Nội dung đã nêu theo yêu cầu UBKT Đảng ủy Trường (giải trình ngắn gọn kèm theo nếu có), nhận thức về các nội dung trên.

+ Các tình tiết giảm nhẹ như ưu điểm, khen thưởng .v.v. (nếu có)

+ Tự phong hình thức kỷ luật, theo 5 hình thức: Không kỷ luật, khiển trách, cảnh cáo, cách chức (nếu có chức vụ) và khai trừ. 

ĐẢNG BỘ CS TRƯỜNG CĐN ĐỒNG THÁP

CHI BỘ …

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

_________________________________________

 

SaĐéc, ngày … tháng … năm 20…

 

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí …………..(ghi họ tên, chức vụ đảng, chính quyền)….

----

            Đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí: …………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

            * Về Đảng:

                        1 – Không kỷ luật ................................................................... ¨

                        2 – Khiển trách ....................................................................... ¨

                        3 – Cảnh cáo ........................................................................... ¨

                        4 – Cách chức:

                                    + Bí thư đảng ủy cơ sở ............................................. ¨

                                    + Phó Bí thư đảng ủy cơ sở ...................................... ¨

                                    + Đảng ủy viên cơ sở ................................................. ¨

                                    + Bí thư Chi ủy cơ sở ................................................ ¨

                                    + Phó Bí thư Chi ủy cơ sở ........................................ ¨

                                    + Chi ủy viên Chi bộ cơ sở ....................................... ¨

                                    + Cách hết các chức vụ trong Đảng .......................... ¨

                        5 – Khai trừ ............................................................................ ¨

      Ghi chú:

- Đồng chí đồng ý hình thức thì đánh dấu X vào ô tương ứng, hình thức nào không đồng ý thì để trống.

- Phiếu đánh nhiều hơn 01 dấu X là phiếu không hợp lệ.


ĐẢNG BỘ CS TRƯỜNG CĐN ĐỒNG THÁP

CHI BỘ …

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

_________________________________________

 

SaĐéc, ngày … tháng … năm 20…

 

BIÊN BẢN

Kiểm phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí

……………………………………………………………………..

----

            Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, vào lúc … giờ … phút, tại ……………... ……………… Chi bộ … đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí ……………………….……………………………………………………………

            Tổng số đảng viên có: … đồng chí, vắng … đồng chí (có lý do … đồng chí; Không có lý do … đồng chí).

            Nội dung hội nghị: Tiến hành xem xét, bỏ phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí: ……………………………………………………………………………………

            Chi bộ đã bầu tổ kiểm phiếu gồm … đồng chí:

             1 – Đồng chí ……………………………………………. Tổ trưởng

             2 – Đồng chí ……………………………………………. Thư ký

             3 – Đồng chí ……………………………………………. Tổ viên

             4 – Đồng chí ……………………………………………. Tổ viên

             - Số phiếu phát ra:  …… phiếu;                 Số phiếu thu vào:                 …… phiếu;

             - Số phiếu hợp lệ:    …… phiếu;                 Số phiếu không hợp lệ:       …… phiếu.

            Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

-         Không kỷ luật:  ……/…… phiếu, bằng …… %.

-         Khiển trách:       ……/…… phiếu, bằng …… %.

-         Cảnh cáo:           ……/…… phiếu, bằng …… %.

-         Cách chức:         ……/…… phiếu, bằng …… %.

-         Khai trừ:             ……/…… phiếu, bằng …… %.

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, hội nghị nhất trí đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí …………………………………................. bằng hình thức ……………………………

Trên đây là kết quả bỏ phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí ………………………………………………………………………………………………

Hội nghị kết thúc vào hồi … giờ … phút, ngày … tháng … năm 20…

THƯ KÝ                                                        TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

CÁC THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU


 

ĐẢNG BỘ CS TRƯỜNG CĐN ĐỒNG THÁP

CHI BỘ …

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

_________________________________________

 

SaĐéc, ngày … tháng … năm 20…

 

BÁO CÁO

đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí

……………………………………………………………………..

----

 

I - Sơ lược lý lịch đảng viên:

- Họ và tên:

- Họ và tên đang dùng:

- Sinh ngày … tháng … năm 19…

- Quê quán: xã/phường …, huyện…, tỉnh…

- Chức vụ về Đảng, chính quyền, nơi công tác: …………

- Chỗ ở hiện nay: …

- Dân tộc: …                                             Tôn giáo: …

- Trình độ: 

+ Văn hóa: …                         Chuyên môn:…

+ Lý luận chính trị: …

- Vào đảng ngày … tháng … năm … ; Chính thức: ngày … tháng … năm …

- Quá trình công tác:

       + Từ tháng … năm … đến tháng … năm … Công tác tại: …

       + Từ tháng … năm … đến tháng … năm … Công tác tại: …

       …

- Khen thưởng: …

- Kỷ luật: …

II - Nội dung vi phạm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III – Nhận xét và đề nghị của Chi bộ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Nơi nhận:

-         UBKT ĐU Trường (báo cáo);

-         ĐU Trường (báo cáo);

-         Lưu CB.

T/M. CHI BỘ

BÍ THƯ


ĐẢNG BỘ CS TRƯỜNG CĐN ĐỒNG THÁP

CHI BỘ …

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

_________________________________________

 

SaĐéc, ngày … tháng … năm 20…

 

BIÊN BẢN

đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí

……………………………………………………………………..

----

            Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, vào lúc … giờ … phút, tại ……………... ……………… Chi bộ … đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí ……………………….……………………………………………………………

I - Thành phần tham dự:

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

Hội nghị thống nhất phân công đồng chí:

 1 – Đồng chí ……………………………… Chức vụ: ……………….. – Chủ trì

 2 – Đồng chí ……………………………… - Thư ký

II - Nội dung Hội nghị

    1 - Đồng chí Chủ trì

            - Thông báo về tình hình đảng viên dự và giới thiệu các thành phần tham dự (Tổng số đảng viên có: … đồng chí, vắng … đồng chí (có lý do … đồng chí; Không có lý do … đồng chí)).

            - Với số lượng đảng viên tham dự, đồng chí Chủ trì thông báo có đủ điều kiện tiến hành hội nghị?

            - Thông qua nội dung hội nghị

            - Các thành phần tham dự có ý kiến bổ sung?

    2 – Đồng chí kiểm điểm đọc bản kiểm điểm

            Ghi tóm tắt nội dung vi phạm, các ưu và khuyết điểm, tư phong hình thức

    3 – Nội dung đóng góp ý kiến

            Ghi nội dung đóng góp ý kiến của các đồng chí tham dự

    4 – Kết luận của đồng chí Chủ trì

 

 

III. Bỏ phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí …

   1 – Đồng chí Chủ trì:  

            Đề xuất hội nghị bầu Tổ kiểm phiếu

   2 – Đồng chí Tổ trưởng

            - Hướng dẫn phiếu biểu quyết

            - Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu trước khi tiến hành phát phiếu

            - Thông báo nghỉ giải lao – kiểm phiếu

- Thông qua Biên bản Kiểm phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí …

   3 – Kết quả bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí …

             - Số phiếu phát ra:  …… phiếu;                 Số phiếu thu vào:                 …… phiếu;

             - Số phiếu hợp lệ:    …… phiếu;                 Số phiếu không hợp lệ:       …… phiếu.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

-         Không kỷ luật:  ……/…… phiếu, bằng …… %.

-         Khiển trách:       ……/…… phiếu, bằng …… %.

-         Cảnh cáo:           ……/…… phiếu, bằng …… %.

-         Cách chức:         ……/…… phiếu, bằng …… %.

-         Khai trừ:             ……/…… phiếu, bằng …… %.

Trên đây là nội dung Biên bản đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí ……… ………………………………………………………………………………………………

Hội nghị kết thúc vào hồi … giờ … phút, ngày … tháng … năm 20…

THƯ KÝ                                                        CHỦ TRÌ