VĂN BẢN ĐẢNG ỦY

Ngày gửi: 5/21/2012 7:36:00 PM

Công văn số 24 -CV/ĐU.ĐHĐT ngày 13 tháng 04 năm 2012 của Đảng ủy cơ sở Trường Đại học Đồng ThápĐẢNG BỘ KHỐI CCQ TỈNH ĐỒNG THÁP  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
     ĐẢNG ỦY CS T.ĐH ĐỒNG THÁP          
Cao Lãnh, ngày 13 tháng 04 năm 2012
                           *
                   Số  24 CV/ĐU.ĐHĐT   
    V/v thực hiện chế độ đảng phí theo hướng dẫn
của công công văn 1114 - CV/VPTU ngày 27/03/2012          
                                       
                                       Kính gửi
: Các chi bộ trực thuộc.


       Căn cứ Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28/12/2010 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy định về chế độ đảng phí.

Thực hiện Công văn số 141-CV/VPTWW/nb ngày 17/3/2011 của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương, về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342- QĐ/TW ngày 28/12/2010 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy định về chế độ đảng phí.

Thực hiện Công văn số 1114-CV/VPTU ngày 27/3/2012 của Văn phòng Tỉnh ủy, về việc hướng dẫn thực hiện chế độ đảng phí.

Đảng ủy trường Đại học Đồng Tháp yêu cầu các chi bộ trực thuộc thực hiện chế độ đảng phí đúng theo hướng dẫn của Công văn nêu trên, gồm một số nội dung cụ thể như sau:

I. Về mức đóng đảng phí của đảng viên

1. Đối với đảng viên là cán bộ, giảng viên

Bao gồm 1% tổng các khoản sau:

1. 1.   Tiền lương cơ bản  (hệ số lương x lương tối thiểu).

1. 2.  Phụ cấp có tính đóng BHXH như: PC chức vụ,  PC thâm niên vượt khung, PC thâm niên của CBGV có tham gia giảng dạy.

1. 3. Thu nhập tăng thêm 20%.

Ghi chú: Các khoản phụ cấp sau không tính đóng đảng phí:

- Phụ cấp ưu đãi ngành giáo dục (phụ cấp giảng dạy). 

- Phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại, phụ cấp của cấp ủy, phụ cấp thu hút, phụ cấp nghề.

2. Đối với đảng viên là sinh viên: thu 3.000đ/đảng viên/tháng (không thay đổi).

3. Đảng viên là đối tượng hưởng chế độ tiền công thì đóng đảng phí hàng tháng bằng 1% tiền công được hưởng.

II. Về trích nộp đảng phí thu được

   1.Đối với các Chi bộ

   -Được trích lại 30% (chi phục vụ hoạt động công tác Đảng) , nộp lên Đảng ủy Trường 70%.

   -Thời gian nộp: hàng tháng, từ ngày 15 đến ngày cuối tháng.

   2. Đối với Đảng ủy

   -Được trích lại 70%, nộp 30% lên Đảng ủy Khối.

   -Thời gian nộp: hàng quí, từ ngày 20 của tháng cuối quí đến ngày 15 của tháng đầu quí sau.

III. Về chế độ báo cáo: Các chi bộ thực hiện theo phụ lục mẫu sổ S01.

IV. Thời gian thực hiện: kể từ ngày ban hành văn bản.

(Công văn này thay thế công văn số 96-CV/ĐUĐHĐT ngày 30/5/2011 của Đảng ủy trường Đại học Đồng Tháp, v/v thực hiện thu đảng phí).

Yêu cầu các đồng chí Bí thư các chi bộ thông báo đến từng đảng viên thực hiện tốt chế độ đảng phí theo quy định.

Nơi nhận:    
- Như trên;
- BCH Đảng ủy;
- Lưu VPĐ/U.
T/M ĐẢNG ỦY
PHÓ BÍ THƯ
(đã ký)
 

Phạm Minh Giản