THÔNG BÁO

Ngày gửi: 9/17/2014 10:56:00 AM

Thông báo về việc đối khớp danh sách đảng viên quý III năm 2014  ĐẢNG BỘ KHỐI CCQ TỈNH ĐỒNG THÁP

ĐẢNG ỦY CS TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP

*

Số 136-TB/ĐU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


Cao Lãnh, ngày 11 tháng 9  năm 2014

    

THÔNG BÁO

về việc đối khớp danh sách, hồ sơ đảng viên

------

 

Thực hiện Công văn số 262-CV/BTCĐUK ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp Về việc đối khớp danh sách, hồ sơ đảng viên. Nay Đảng ủy cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp yêu cầu các Chi bộ rà soát và lập danh sách đảng viên của mình đang quản lý, báo cáo chính xác các thông tin liên quan đến đảng viên (có mẫu kèm theo, không ghi cột thứ 13) về  Đảng uỷ Trường thông qua Văn phòng Đảng – Đoàn.

Danh sách gửi về Văn phòng Đảng - Đoàn theo địa chỉ egov của đồng chí Nguyễn Thị Hồng Uyên, chậm nhất là ngày 23/9/2014.

Lưu ý: Những đảng viên nào đang lập thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng đi chính thức mà Chi bộ đã kí xác nhận chuyển rồi thì không báo cáo đồng chí đó vào danh sách đảng viên nữa.

Đảng ủy cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp yêu cầu các Chi bộ thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Các Chi bộ trực thuộc,         

  - Lưu VPĐĐ.


Tải mẫu đối khớp danh sách tại đây

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

   Phạm Minh Giản