THÔNG BÁO

Ngày gửi: 8/7/2014 4:34:00 PM

Thông báo về việc cử quần chúng ưu tú học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 9/2014Xem thông báo và tải mẫu danh sách tại đây