Tài liệu học tập
(Ngày gửi: 01/12/2016 10:36:00)
Nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Ngày gửi: 28/06/2016 09:45:00)
Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Ngày gửi: 21/04/2016 04:31:00)
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới
(Ngày gửi: 08/04/2015 04:58:00)
Mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

(Ngày gửi: 28/01/2015 03:26:00)
Tài liệu Báo cáo chuyên đề năm 2015 của PGS.TS Ngô Văn Thạo

(Ngày gửi: 28/10/2014 02:38:00)
Tài liệu sinh hoạt chi bộ kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Ngày gửi: 28/05/2014 02:32:00)
Mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

(Ngày gửi: 28/10/2014 02:52:00)
Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm
(Ngày gửi: 16/08/2013 03:37:00)
Chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013
  • Chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

  • (Ngày gửi: 07/03/2012 06:25:00)
    Quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp
    Ban hành kèm theo Quyết định số 230-QĐ/ĐUĐHĐT ngày 29/11/2011của Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp    12