Đảng ủy Nhà trường
(Ngày gửi: 31/01/2019 09:58:00)
Kế hoạch kết nạp đảng viên năm 2019

(Ngày gửi: 20/06/2018 03:22:00)
Nghị quyết về việc phân công lại nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015-2020

(Ngày gửi: 01/12/2016 10:25:00)
Kế hoạch về nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, đảng uỷ trực thuộc

(Ngày gửi: 15/04/2016 10:57:00)
Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp, tháng 3 năm 2016

(Ngày gửi: 15/04/2016 10:24:00)
Kế hoạch kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Ngày gửi: 01/10/2015 02:04:00)
Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Ngày gửi: 16/02/2016 03:01:00)
Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường Đại học Đồng Tháp khóa XVII

(Ngày gửi: 16/02/2016 03:06:00)
Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp

(Ngày gửi: 15/04/2016 10:50:00)
Công văn về việc quy định tiêu chuẩn xét kết nạp đảng viên mới trong sinh viên