Thông báo từ Đảng bộ




(Ngày gửi: 01/12/2016 10:44:00)
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận và chương trình hành động của Tỉnh uỷ





(Ngày gửi: 24/06/2016 10:12:00)
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2016





(Ngày gửi: 15/04/2016 02:40:00)
Công văn về việc thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng đối với đảng viên là sinh viên năm cuối





(Ngày gửi: 09/03/2016 08:23:00)
Kế hoạch kết nạp đảng viên năm 2016





(Ngày gửi: 09/04/2015 09:37:00)
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XI





(Ngày gửi: 17/09/2014 10:56:00)
Thông báo về việc đối khớp danh sách đảng viên quý III năm 2014





(Ngày gửi: 07/08/2014 04:34:00)
Thông báo về việc cử quần chúng ưu tú học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 9/2014





(Ngày gửi: 10/06/2014 04:12:00)
Thông báo về việc cử quần chúng ưu tú học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 6/2014





(Ngày gửi: 02/06/2014 09:26:00)
Thông báo về việc báo cáo tự kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI





(Ngày gửi: 29/05/2014 09:32:00)
Thông báo về việc gửi bài viết dự thi Hội thi "Bí thư chi bộ giỏi" năm 2014




123