Thông báo từ Đảng bộKế hoạch tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận và chương trình hành động của Tỉnh uỷ  (01/12/2016 10:44:00)
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2016  (24/06/2016 10:12:00)
Công văn về việc thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng đối với đảng viên là sinh viên năm cuối  (15/04/2016 02:40:00)
Kế hoạch kết nạp đảng viên năm 2016  (09/03/2016 08:23:00)
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XI  (09/04/2015 09:37:00)
Thông báo về việc đối khớp danh sách đảng viên quý III năm 2014  (17/09/2014 10:56:00)
Thông báo về việc cử quần chúng ưu tú học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 9/2014  (07/08/2014 04:34:00)
Thông báo về việc cử quần chúng ưu tú học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 6/2014  (10/06/2014 04:12:00)
Thông báo về việc báo cáo tự kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI  (02/06/2014 09:26:00)
Thông báo về việc gửi bài viết dự thi Hội thi "Bí thư chi bộ giỏi" năm 2014  (29/05/2014 09:32:00)
Báo cáo tình hình công tác Đảng quý I năm 2013 và chương trình công tác quý II năm 2013  (28/05/2014 10:04:00)
Thông báo về việc rà soát thực trạng đảng viên làm kinh tế  (16/05/2013 07:54:00)
Thông báo Hội nghị sơ kết, đánh giá công tác Đảng giữa nhiệm kì 2010 - 2015  (07/05/2013 03:50:00)
Hướng dẫn tổ chức bình xét, biểu dương trong HT & LT TGĐĐHCM năm 2013  (14/04/2013 09:08:00)
Thông báo lịch học và danh sách quần chúng ưu tú học BDNT về Đảng  (24/03/2013 08:28:00)
Kế hoạch học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XI  (24/03/2013 08:24:00)
Báo cáo tình hình công tác đảng tháng 02/2013 và chương trình công tác tháng 03/2013  (07/03/2013 10:04:00)
Báo cáo tình hình công tác đảng tháng 01/2013 và chương trình công tác tháng 02/2013  (07/03/2013 10:03:00)
Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2012 và chương trình công tác năm 2013  (07/03/2013 10:01:00)
Quy định Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên  (28/02/2013 04:05:00)
Trích biên bản họp Đảng ủy xét kết nạp Đảng và công nhận đảng viên chính thức tháng 02/2013  (28/02/2013 04:02:00)
Về việc thông báo Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012  (17/01/2013 03:05:00)
Biên bản họp Đảng ủy xét kết nạp Đảng và công nhận đảng viên chính thức  (06/12/2012 08:58:00)
Kế hoạch đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2012  (21/11/2012 09:19:00)
Trích biên bản họp Đảng ủy mở rộng tháng 10 năm 2012  (22/10/2012 08:10:00)
Báo cáo tình hình công tác đảng tháng 10 năm 2012 và chương trình công tác đảng tháng 11 năm 2012  (22/10/2012 07:52:00)
Kế hoạch  (20/09/2012 02:49:00)
Hướng dẫn số 70-HD/ĐU ngày 5-7-2012 về việc Hướng dẫn Đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2012 - 2015  (13/07/2012 08:12:00)