TIN TỨC & SỰ KIỆN


Ngày gửi: 29/04/2016 03:45:00

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020Trong 02 ngày 22 và 23/4/2016, Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho cán bộ, viên chức, đảng viên và quần chúng trong Nhà trường.


Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe thông tin về những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Tỉnh và quán triệt những nội dung trọng tâm trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết giúp cán bộ, viên chức, đảng viên và quần chúng trong Nhà trường nắm vững những nội dung cơ bản của văn kiện, những nhiệm vụ, mục tiêu cần thực hiện trong thời gian tới nhằm đảm bảo sự thống nhất về nhận thức, quyết tâm trong ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội X Đảng bộ Tỉnh đã đề ra.

Hồng Uyên